CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร ?

CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร

CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร
CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร

การวางแผนเชิงกลยุทธ์ในองค์กร มุ่งเน้นไปที่การทำสิ่งที่ยากให้ประสบความสำเร็จ

โดยปกติแล้วเมื่อองค์กรต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน CEO มักจะเลือกวิธีที่ปลอดภัยที่สุด และคิดว่าความสำเร็จจะแตกต่างจากครั้งหลัง แต่ความสำเร็จไม่เคยมา ในความเป็นจริงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของกำไรในตลาดมาจากเพียง 10 เปอร์เซ็นต์ของ บริษัท ทั้งหมด

และมีเพียง 12 บริษัท เท่านั้นที่สามารถผลักดันตัวเองจาก บริษัท ธรรมดาไปสู่ ​​บริษัท ที่ทำกำไรสูงสุดได้ และทั้งหมดนี้มาจากการเสี่ยงเพื่อทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จ สามารถทำได้ด้วยแนวคิดและแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

นิยามใหม่ของคำว่าชนะ

ยกระดับไปอีกขั้นเช่นอาจไม่ใช่แค่อันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมของคุณ แต่ต้องการเป็นอันดับหนึ่งในทุกอุตสาหกรรม

เสี่ยงก่อนรับไว้ก่อน

ความสำเร็จมักมาพร้อมกับการเริ่มเกมที่กล้าหาญ ซึ่งก็คือการกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงแบบไม่คิดเล็กคิดน้อย แต่ยอมเสี่ยงเป็นหน้ามือเป็นหลังมือไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนหรือเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกล้าคิดนอกกรอบและกล้าที่จะนำไปใช้

ตื่นตัว

การจัดสรรทรัพยากรเป็นฟันเฟืองหลักในการทำให้ บริษัท ต่างๆดำเนินงานและก้าวหน้า กล้าจัดสรรการลงทุนกล้าจัดสรรทรัพยากรบุคคลและระมัดระวังการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรอยู่เสมอสิ่งเหล่านี้คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ บริษัท ก้าวไปได้อย่างรวดเร็ว

Strategic planning in the organization. Focus on doing the difficult things successfully.

Typically, when an organization is faced with uncertainty, the CEO will often choose the safest way. And think that success will be different from the last But success never came. In fact, more than 90 percent of the market’s profits come from just 10 percent of all companies.

And only 12 companies can push themselves from ordinary to the most profitable. And all of this comes from taking risks to accomplishing the difficult things. It can be done with the following ideas and guidelines:

A new definition of the word won.

Take it to the next level, for example, it might not be the number one in your industry But I want to be number one in every industry.

Take it first

Success often comes with the start of a heroic game. Which is to dare to change without thinking small amounts Instead, take risks at your forefront, whether it be a plan or a corporate culture, dare to think outside the box and dare to implement it.

Stay alert

Resource allocation is the primary cog in keeping companies operating and progressing. Dare to allocate investments, allocate human resources, and always be wary of changes in allocation.These are the key factors that keep the company moving quickly.

CEO ที่ยิ่งใหญ่ต้องคิดและทำอย่างไร

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

ความมีเหตุผล

ความมีเหตุผล

ความมีเหตุผล ความมีเหตุผลหมายถึงการพิจารณาเพื่อดำเนินงานใด ๆ ด้วยการพิจารณาอย่างรอบคอบความมีเหตุมีผลปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างรอบคอบ

“ …ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นของเราในวันนี้ ย่อมมีเรื่องราวกำเนิดมาก่อนที่มาของเรื่องราวนั้นคือเหตุผลสิ่งที่ได้คือผลลัพธ์และผลลัพธ์จะก่อให้เกิดผลกระทบอื่น ๆ ไปต่ออีกไม่หยุดจึงว่ากันไปเพื่อพิจารณาเหตุผลให้ดี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือการพิจารณาการกระทำของตนเองหรือกรรมของตนเองส่วนใหญ่เราคิดว่าอนาคต

จะเป็นอย่างไรเราไม่อาจรู้ได้ แต่จริงๆแล้วเราจะรู้บ้างเช่นกัน เพราะอนาคตไม่ควรตกต่ำ. ควรคิดว่าการกระทำดังกล่าวจะมีผลยาวนานในอนาคต ด้วยความรู้และความระมัดระวังและควรตระหนักว่าการพิจารณาการกระทำของตนเองในปัจจุบันนั้นสำคัญที่สุด

ต้องคิดให้รอบคอบและถี่ถ้วนทุกครั้งมิฉะนั้นผลที่ตามมาอาจทำให้ผิดหวังมากที่สุดก็เป็นได้…”

ความมีเหตุผล

 ความมีเหตุผล

Rationality means careful consideration to perform an activity. Rationality is the philosophy of sufficiency economy, meaning making rational decisions. Based on the relevant factors, taking into account the expected results carefully.

“… Everything that happened is mine today. Inevitably, there is a story that originates before the origin of that story is reason, what results are results, and the results will cause other effects to continue and never stop, so let’s consider the reasons. In other words, it is to consider your own actions or your own karma. Most of the time, we think of the future. What is

going to be? We don’t know. But actually we will knowyou should realize that it is most important to consider your own actions today.some as well. Because the future should not be depressed. It should be thought that such actions will have long-lasting effects in the future. With knowledge and caution, and you should realize that it is most important to consider your own actions today.

Always think carefully and carefully, or the consequences can be the most disappointing… ”

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล

การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล

การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล หรือเรื่องร้ายก็สามารถคิดได้เช่นไตร่ตรองหมายถึงคิดหรือวางแผนล่วงหน้าก่อนลงมือทำ อาจต้องรับโทษทางกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากถือว่าได้รับการทบทวนมาก่อนแล้ว แสดงเจตนาที่สามารถเห็นผลของการกระทำนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกการคิดโดยรวมว่าโยนิโสมนสิการหมายถึงการคิดในทางที่ถูกต้องมองสิ่งต่างๆด้วยความคิดมองไปที่ราก

การหาเหตุผลตามบรรทัดแยกแยะและกลั่นกรองด้วยภูมิปัญญาที่มีการเรียบเรียงอย่างดี และด้วยวิธีการมองเห็นสิ่งนั้นหรือปัญหานั้นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย

ในสาขาการศึกษาพจนานุกรมศัพท์การศึกษาร่วมสมัยฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่าการคิดแบบไตร่ตรองหมายถึงการคิดเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์และการกระทำของตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันโดยมีการไตร่ตรอง

เหตุผลความรู้ความเชื่อหลักฐานผลลัพธ์และความเหมาะสมกับบริบทการสะท้อนกลับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในขณะที่บุคคลกำลังปฏิบัติภารกิจหรือเผชิญกับสถานการณ์ (การไตร่ตรองในการปฏิบัติ) หรือกำลังพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว (การสะท้อนการกระทำ ) หรือการไตร่ตรองเพื่อดำเนินการ )

มีเทคนิคหลายอย่างที่สามารถใช้ในการฝึกการไตร่ตรองเช่นวารสารสะท้อนแสงวารสารบรรยายและแฟ้มผลงานการสอน ขั้นตอนการสังเกต

การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล

Thinking with reason. Or bad things can be thought, for example to ponder means to think or plan ahead before action. Additional legal penalties may be incurred as they have been previously reviewed. In Buddhism, collective thinking means thinking in the right way, looking at things with your mind, looking at the roots.

Line reasoning distinguishes and refines with well-organized wisdom. And by means of visualizing that or that problem according to the state and the relationship of the factors.

In the field of education, the Royal Academy of Contemporary Education Dictionary explains that reflective thinking refers to thinking about thoughts, feelings, behaviors, interactions and actions of oneself and others in different situations and contexts. With deliberation

Reason, knowledge, belief, evidence, outcome and context appropriateness, reflection can occur both while a person is on a mission or facing a situation. (Pondering in action) or considering an event that has already happened (Reflection on action) or reflection to act)

There are several techniques that can be used to practice reflection, such as reflective journals, lecture journals, and teaching portfolios. Procedure for observation

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

Geek คุณสมบัติพิเศษ ที่คนอยากรวยต้องมี

Geek คุณสมบัติพิเศษ ที่คนอยากรวยต้องมี

Geek คุณสมบัติพิเศษ
Geek คุณสมบัติพิเศษ

บุคคลที่เก่งอย่างมากและรู้ลึกแบบไม่น่าเชื่อในเรื่องใด เรื่องหนึ่ง ยังมีอีกมากมายหลายร้อยตัวอย่าง ของคนที่ประสบ ความสําเร็จ โดยมีคุณวุฒิในระบบน้อยกว่ามาตรฐาน

ของสังคมทั่วไป อย่าว่าแต่มหาเศรษฐีดังๆ ของโลกเลย เพราะแม้แต่เจ้าสัวไทยหลายคนก็เรียนมาน้อยหรือไม่ได้เรียนหนังสือทั้งนั้น

คนที่สามารถสร้างฐานะไปสู่ความมั่งคั่งได้ ดูเหมือนจะมีคุณสมบัติพิเศษ ประจำตัวอยู่ในแบบที่คนอื่นไม่มี เช่น ความกล้าหาญที่ทำตามฝันของตนเอง ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนรู้นอกห้องเรียน

และความทุ่มเทเอาจริงเอา จังกับสิ่งที่พวกเขาสนใจชนิด กัดไม่ปล่อย”

ศัพท์แสลงที่รู้กันสำหรับเรียกคนประเภทนี้คือคำว่า Geek ถ้าแปล กันซื่อๆ ตามแบบที่เข้าใจกันก็คือ พวก Geek หมายถึงคนที่มีความรู้ ความสนใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความชำนาญและรอบรู้ในสิ่งนั้น ความหมายตามวิกิพีเดียระบุว่า หมายถึงบุคคลที่เก่งอย่างมากและรู้ ลึกซึ้งแบบไม่น่าเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

ในชีวิตประจำวัน เรามักจะพบเจอคนที่เป็น Geek อยู่บ่อยๆ เช่น ถ้าเอ่ยปากจะซื้อรถสักคัน จะ มีคนที่สามารถอธิบายเครื่องยนต์กลไกความแตกต่างของแต่ละยี่ห้อ รุ่นไหน ออกใหม่เมื่อไร พัฒนาปรับปรุงอะไรมาแล้วบ้าง มีปัญหาอะไรที่ยังไม่ถูกใจ แฟนๆ บ้าง ฯลฯ

หรือในเวลาที่มองหามือถือสักเครื่องหนึ่ง คนที่สามารถอธิบายได้เป็นฉากๆ ว่าระบบปฏิบัติการแบบไหนดีกว่าอีกแบบอย่างไร เทรนด์ล่าสุดกำลังจะไป ทางไหน แอพพลิเคชั่นตัวไหนกําลังเป็นที่ต้องการของตลาด ยี่ห้อไหนออก แล้วกี่รุ่นกี่เวอร์ชั่น

แต่ในยามปกตินั้น คนที่สนใจแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็มักจะถูกมองจากสายตาคนอื่นว่าเป็นพวกหมกมุ่น ไม่ค่อยจะปกติ รวมทั้งยังมีสิทธิ์ถูกครหาว่า “เพี้ยน” อยู่เสมอๆ

ไม่ว่าจะเป็น บิลล์ เกตต์ เจ้าพ่อไมโครซอฟต์ ที่ได้ชื่อว่า รวยที่สุดของโลก 17 ปีซ้อน สมัยยังเด็กเขาก็คร่ําเคร่งอยู่แต่กับการเขียนโปรแกรมจนแทบไม่ เป็นอันเรียน สุดท้ายเขาก็เลือกที่จะโบกมือลาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เพื่อ เดินตามเส้นทางที่เขาฝัน

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดัง เจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพอัจฉริยะ

โดก เคยมีชีวิตในวัยเด็ก ที่พูดไม่ได้จนอายุปาเข้าไปตั้ง 4 ขวบแล้ว เคยสอบตกซ้ำชั้น สอบเข้าเรียน ที่ไหนก็ไม่ติด เพราะมัวแต่หมกมุ่น กับสิ่งที่อยู่ในหัวจนคนอื่นหาว่าสติไม่เต็ม

หันมาดูทางด้านวงการบันเทิงบ้าง หนึ่งในผู้กํากับผู้สร้างหนังระดับสุดยอด ของโลกแล้ว คงจะละเลยชื่อของ เจมส์ คาเมรอน เจ้าแห่งตำนานอวตาร ไปไม่ได้เลย ในฐานะที่เป็นหนังไซไฟที่ทำรายได้สูงสุดถึง 6.5 หมื่นล้าน (หรือมากกว่านั้น)

เจมส์เป็นแค่อดีตคนขับรถบรรทุก เป็นลูกของช่างวิศวกรไฟฟ้า แม่เป็นศิลปิน นางพยาบาล ครอบครัวย้ายมาอยู่อเมริกา ได้เรียนมหาวิทยาลัยแค่ปีสองปี แต่ดันไปดูหนังสตาร์วอร์เข้าให้

หลังจากนั้นเขาเลยหมกมุ่นอยู่แต่กับงานเขียนบทและการฝึกหัดทําสเปเชียล เอฟเฟค โดยศึกษาด้วยตนเองจากงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในห้องสมุด มหาวิทยาลัย

สุดท้ายเจมส์ คาเมรอน ก็กลาย เป็นผู้กำกับหนังที่สร้างผลงาน ลือลั่นโลกอย่าง ไททานิค คนเหล็ก รวมทั้งอวตารที่โลกตะลึง

A person who is extremely smart and has unbelievable insights on anything. One story

There are hundreds more examples. Of successful people with less than standard system qualifications

Of the general society Let’s not say the world’s most famous billionaires, because many Thai magnates either study little or don’t even study.

People who can build a wealth of wealth. It seems to have a special feature. Being in a way that others do not have, such as courage to follow their dreams. Intelligence that arises from learning outside of the classroom.

And the dedication is serious. With what kind of interest they Bite, don’t let go. ”

The most common slang term for this type of person is Geek. If translated in a nave way, it is understood that Geek means someone who has knowledge. An interest in something until it becomes proficient and knowledgeable in it Meaning according to Wikipedia, Refers to a person who is highly skilled and knows Incredibly deep in any matter.

Geek คุณสมบัติพิเศษ ที่คนอยากรวยต้องมี

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

กฎระเบียบ

กฎระเบียบ

กฎระเบียบ กฎเป็นข้อบังคับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ระเบียบเป็นแบบแผนเพื่อให้บรรลุความเป็นระเบียบ กฎระเบียบเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลทำสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตการงานและทรัพย์สินเพื่อให้บรรลุความสงบเรียบร้อย

กฎระเบียบมีความจำเป็นต่อชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์ของมนุษย์ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนและทำอะไรต้องมีกฎเกณฑ์ชีวิตการงานและความสัมพันธ์ไม่มากก็น้อย

พระคัมภีร์อธิบายถึงกฎเกณฑ์ที่พระเจ้าประทานให้กับมนุษย์“ จากนั้นพระเจ้าทรงบัญชาชายคนนั้นว่า ‘ผลไม้ทั้งหมดในสวนสาธารณะเป็นอาหารที่คุณกินได้ทั้งหมด เว้นแต่ต้นไม้แห่งการตระหนักถึงความดีและความชั่ว อย่ากินผลของต้นไม้นั้น เพราะวันใดที่คุณกินคุณจะต้องตายอย่างแน่นอน ” (ปฐมกาล 2: 16-17)

กฎระเบียบ จะระบุถึงสิ่งที่คุณทำได้หรือต้องทำ และสิ่งที่ทำไม่ได้ที่คุณไม่ควรทำหรือไม่ทำสิ่งที่ยอมให้เป็นสิ่งที่ดีหรือมีประโยชน์ก็จงทำ สิ่งที่ห้ามทำนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือมีโทษดังนั้นจึงไม่ควรทำ

กฎระเบียบ

Rules The rules are mandatory so as not to cause damage. Order is a pattern to achieve order. Regulations are rules established to prevent people from doing things that endanger their lives, work and property in order to achieve order.

Regulation is essential to human life, work, and relationships. Wherever you are and what you do, there must be a few rules for your life, work, and relationships.


The Bible explains the rules that God gave to men. ‘All the fruits in the park are all-you-can-eat. Except the tree of the realization of good and evil. Do not eat the fruit of that tree For whatever day you eat it, you will surely die ” (Genesis 2: 16-17).

Rules specifies what you can or must do. And what you can’t do that you shouldn’t, or don’t do that is good or useful, do it. What not to do is bad or punishable, so it should not be done

Certain regulations are in place to protect workers from the possible dangers of work or life. Some are meant to protect property or work that did not cause damage. And some are there to keep the relationship of supervisors and lower-level operators smooth. Every agency must have rules for everyone to follow.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

การเอารัดเอาเปรียบ

การเอารัดเอาเปรียบ

การเอารัดเอาเปรียบ คนไทยมีอัธยาศัยดีมีน้ำใจและเกรงใจผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เวลาเจอคนที่กำลังมีปัญหาก็ถามเขา และยินดีช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเร็ว ๆ นี้ผมไปเดินเล่นที่ชานชาลาสถานีรถไฟสามเสนตามปกติ

ขณะที่เธอเดินผ่านหญิงวัยกลางคนสองคนที่กำลังรับประทานอาหารอยู่บนม้านั่งบนชานชาลา ผู้หญิงคนหนึ่งเงยหน้าขึ้นมามองฉันแล้วพูดว่า “กินข้าวด้วยกันไหม” ฉันไม่รู้จักผู้หญิงสองคนนี้มาก่อนและถ้าฉันไม่รู้จักนิสัยใจคอของคนไทยมาก่อนฉันคงคิดว่ามันแปลกที่ได้รับคำเชิญเช่นนี้ แต่นี่คือคนไทยจริงๆที่พร้อมแสดงความมีน้ำใจตลอดเวลา

น่าเสียดายที่คนไทยแท้ๆที่มีนิสัยใจคอเช่นนี้กำลังนับถอยหลังเข้าสู่จุดจบของวันนี้ กลายเป็นคนไทยพันธุ์ใหม่พร้อมที่จะเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นเอาเปรียบพ่อแม่ญาติพี่น้องเอาเปรียบเพื่อนเอาเปรียบประชาชนและเอาเปรียบประเทศชาติ

ที่น่าเสียดายยิ่งกว่าคือลักษณะนิสัยแบบนี้ที่ทำให้กล้าพูดได้ว่าประเทศไทยของเรามาถึงขีดสุดแล้ว ไม่มีทางไปได้ไกลกว่านี้ ลองดูตัวอย่างได้ไหมคะ?

หากคุณขับรถบนถนนที่คับคั่งและต้องรอคิวเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจราจรคุณจะเคลื่อนตัวได้ช้ามากเพราะผู้ขับขี่จำนวนมากจะใช้ประโยชน์จากการขับเข้าเลนแล้วหักรถกลับมาด้านหน้า ของรถของคุณ

การเอารัดเอาเปรียบ

การเอารัดเอาเปรียบ

Thai people are hospitable, considerate and considerate to others, especially those who are exploited. When meeting someone who is having a problem, ask him. And I am happy to help me without expecting any return or benefit. Recently, I went for a walk at the platform of Samsen Railway Station as usual.

As she walked past two middle-aged women eating on a platform bench. A woman raised her head to look at me and said, “Eat together?” I didn’t know these two women before, and if I didn’t know the quirks of the Thai people before, I would think it was strange to receive such an invitation. But these are real Thai people who are always ready to show kindness.

Unfortunately, authentic Thai people with such quirks are counting down to the end of the day. Become the new Thais, ready to take advantage of others, take advantage of their parents, relatives, friends, people and the nation. It’s even more unfortunate that these traits give us the courage to say that our country has reached its limit. There is no way to go further. Can you look at an example?

If you drive on a congested road and have to wait in line to meet traffic laws, you will be moving very slowly, as many drivers take advantage of driving into the lane and breaking the vehicle back in front. Of your car

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

การไม่เอาเปรียบ

การไม่เอาเปรียบ

การไม่เอาเปรียบ ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อเราสนุกกับงานที่ทำเราจะมีปัญหาอื่น ๆ มาขัดจังหวะเสมอ หากไม่เป็นเช่นนั้นมีปัญหาในงานมักจะมีปัญหากับคนที่เราทำงานด้วย เพื่อนร่วมงานคือหนึ่งในนั้น เพื่อนร่วมงานสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการที่เรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขในการทำงาน บางครั้งเรารู้สึกอึดอัดในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานบางคน

ความรู้สึกไม่สบายใจก็จะยิ่งมากขึ้น เมื่อคุณรู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานกำลังเอาเปรียบเราทำงานโดยไม่สนว่าการกระทำของเขาจะทำให้เราเดือดร้อนหรือไม่ ทำให้เราเริ่มคิดว่าเราจะทำงานกับเพื่อนร่วมงานแบบนี้ได้อีกนานแค่ไหน?

แล้วเพื่อนร่วมปัญหามีกี่ประเภทที่จะเอาเปรียบเรา? จริงๆแล้วเราเคยพบคนเหล่านี้ในสำนักงานของเราหรือไม่? ถ้าคุณเจอเขาจริงคุณจะรับมือกับเขาอย่างไร?

เพื่อนร่วมงานของเราเลือกงานไม่กี่งานที่จะทำและให้เราทำงานจำนวนมาก
เพื่อนร่วมงานเลือกทำงานง่ายๆทิ้งงานยากให้เราทำ
เพื่อนร่วมงานทำงานเฉพาะหน้างาน ให้เราทำเฉพาะงานเอกสาร
ในวันหยุด แต่เพื่อนร่วมงานกลับโยนงานให้เราทำ
แต่จะทำอย่างไรดี? หากคุณต้องเผชิญหน้ากับคนแบบนี้จริง ๆ เมื่อคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณถูกเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ ลองใช้วิธีเหล่านี้ แล้วมาดูกันว่าเราจะต่อสู้กับเพื่อนร่วมงานที่มีปัญหาได้อย่างไร

การไม่เอาเปรียบ

การไม่เอาเปรียบ

Non-exploitation It cannot be denied that when we enjoy our work, we will always interrupt our problems. If not, there are problems at work, there are often problems with the people we work with. A colleague is one of them. Co-workers can be part of how we feel we are unhappy at work. Sometimes we feel uncomfortable working with some of our colleagues.

I feel even more uncomfortable. When you feel a coworker is taking advantage of us, we work regardless of whether their actions bring us trouble or not. It made us start to think how long we can work with colleagues like this?

So how many kinds of problematic associates are there to take advantage of us? Have we actually met these people in our office? If you really met him, how would you deal with him?

Our colleagues choose a few jobs to do and let us do a lot of work.
Colleagues choose to work easily and leave difficult tasks for us to do. Let us do only paperwork and holidays. But my colleagues throw work for us to do. But what should I do? If you really have to confront people like this when you start to feel that you have been taken advantage of by your coworkers. Try these methods Let’s see how we can fight our problem colleagues.

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<

แนวคิด

แนวคิด

แนวคิดที่ดี บริษัทไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กและจะดำเนินธุรกิจแบบไหนก็ตาม ล้วนถูกขับเคลื่อนโดยทรัพยากรบุคคลนั่นจึงทำให้คนที่ต้องการเป็นผู้นำองค์กรธุรกิจที่ดีจะมองข้ามเรื่องของทรัพยากรบุคคลไม่ได้แม้แต่คนเดียวเลิกเสียทีกับความคิด ต่อให้คุณเก่งแค่ไหนถ้าคุณขาดพวกเขาการทำธุรกิจก็ไปไม่รอดเช่นกัน

แนวคิดที่ดี ฉะนั้นความเป็นผู้นำเริ่มต้นที่ตรงนี้ตรงที่คุณต้องปรับเปลี่ยนความคิดตนเองก่อนว่า คุณไม่ได้เก่งที่สุด คนทุกคนมีคุณค่ามีความหมายมีศักยภาพความเชี่ยวชาญในแบบของเขาอยู่ที่คุณจะมองเห็นหรือไม่และคุณมีความสามารถมากพอที่จะดึงเอาศักยภาพของคนเหล่านั้นมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้หรือไม่

สุดยอดนักธุรกิจไทยที่สามารถเป็นแบบอย่างผู้นำในเรื่องนี้ได้ชัดเจนก็คือ ภูริต ภิรมย์ภักดี CEO คนรุ่นใหม่บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เป็นทายาท Gen 4 ของตระกูลภิรมย์ภักดี ที่มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของคนในองค์กรอยู่เสมอซึ่งปัจจุบันคุณภูริตได้ดูแลในส่วนธุรกิจนอน-แอลกอฮอล์ ซึ่งต้องยอมรับว่าตอนนี้ตลาดกลุ่มเครื่องดื่มนอน-แอลกอฮอล์มีการแข่งขันที่รุนแรงไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคุณภูริตก็ยังมีวิสัยทัศน์ตามแบบฉบับ CEO

ปัจจุบันคุณภูริตมีพนักงานในองค์ที่ตนรับผิดชอบมากถึง 2,000 คน ซึ่งคุณภูริตทราบดีว่าธุรกิจยุคใหม่เปลี่ยนแปลงเร็วมีการ Disrupt ของเทคโนโลยีอยู่โดยตลอดด้วยความเป็นผู้นำที่ต้องรับผิดชอบดูแล และเป็นหัวเรือใหญ่ดูแลในส่วนเทรดดิ้งจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายว่าจะทำอย่างไรให้ทีมงาน 2,000 คน มีศักยภาพมากพอที่จะต่อสู้กับตลาดที่มีเทคโนโลยีเข้ามาแทรกแซงและคำตอบก็คือต้องเริ่มจากการเห็น คุณค่า ในทีมงานทุกคน

นี่คือแบบอย่างผู้นำที่มองคนได้ทะลุเข้าใจในความสำคัญของทรัพยากรบุคคลต้นแบบของผู้นำที่ดีที่จะทำให้องค์กรทั้งองค์กรเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงซึ่งถ้าคุณสามารถปรับเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อลูกน้องของคุณดังวิสัยทัศน์ CEO ของคุณภูริตที่กล่าวมาข้างต้นนี้ได้คุณก็จะเห็นว่า ลูกน้อง คุณต้องการหยุดต้องการพักลูกน้องคุณก็ต้องการพักไม่ต่างจากคุณคุณบอกเขาว่าจะหยุดจะลาต้องแจ้งก่อน แล้วคุณล่ะหยุดลามาสาย

A good idea for companies whether large or small and what type of business they operate Are driven by human resources, so that people who want to be a leader of a good business organization can not overlook the issue of human resources, even one person. No matter how good you are, if you lack them, business will not survive as well.

A good idea. Therefore, leadership starts here. You have to change your mind first that You are not the best Are all people valuable, meaning, have their potential, expertise in them that you can see, and are you capable enough to bring their potential to benefit the company? No

The best Thai business executives who can be a role model in this matter is Phurit Piromphakdi, a new generation of CEO. Boon Rawd Trading Co., Ltd. is the 4th descendant of the Phiromphakdi family. That always see the value and potential of the people in the organization. Currently, Khun Phurit takes care of the non-alcohol business It must be admitted that the non-alcoholic beverages market is fierce now. Regardless of the situation, Mr Phurit still has the same vision as the CEO.

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/

แนวคิดผู้บริหาร

แนวคิดผู้บริหาร

แนวคิดผู้บริหาร การทำงานทุกอย่างสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ปัญหา หรือการเผชิญปัญหาที่ต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจ การคิดหรือความคิดจะต้องคิดแบบมีกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยมุมมองที่ละเอียดรอบคอบ

นิสัยของผู้คิดจะมีความเชื่อมโยงกับรูปแบบวิธีคิด และเป็นตัวกำหนดการคิดรวมถึงรูปแบบการแก้ปัญหาจากอารมณ์ของผู้คิด ซึ่งเมื่ออารมณ์เป็นแบบใด สมองก็จะสร้างภาพหรือเกิดจินตนาการถ่อยทอดอารมณ์ในการแก้ปัญหา ท่านคิดว่าผู้บริหารใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงสิ่งใดมากที่สุด

เมื่อสำรวจจะพบผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะตอบเหมือนกันว่าใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงสิ่งที่เขาต้องการและวิธีที่จะได้มันมา ในทางตรงกันข้ามผู้บริหารที่ไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีความสำเร็จและหรือไม่มีความสุข จะคิดและกล่าวถึงสิ่งที่เขาไม่ต้องการ จะคิดและพูดเกี่ยวกับปัญหา ความกังวลใจ และคนที่เขาไม่ชอบ

เมื่อผู้บริหารคิดและพูดอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและวิธีที่ได้มันมา วิธีคิดเช่นนี้จะกลายเป็นนิสัยในไม่ช้า และจะคิดในแง่บวก มีใจมุ่งมั่น และสร้างสรรค์ จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่สร้างขึ้นมา เพื่อประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และมีความสุข

นั่นคือ การมองโลกในแง่ดี โดยการคิดในทางที่ดีตลอดเวลา คนที่มองโลกในแง่ดี มีวิธีจัดการกับชีวิตอยู่ 2 วิธี ซึ่งเป็นทัศนคติที่สามารถสร้างและปฏิบัติได้

ขั้นตอนต่อไป คือ คิดถึงเป้าหมาย เมื่อได้ฝันและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในอุดมคติ ให้เขียนเป้าหมายที่ชัดเจน และวางแผนที่จะลงมือทำได้ทุกวัน โดยรวบรวมความสนใจและพลังงานทั้งหมด และใช้เป้าหมายนำไปสู่อนาคต

ลำดับต่อไป คือ คิดหาแนวทางแก้ปัญหา โดยคิดวิธีแก้ปัญหาคิดถึงสิ่งที่ต้องทำ แทนที่จะคิดถึงคนที่ต้องถูกตำหนิ และหาวิธีคิดในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและผู้ร่วมงานรอบๆ ให้ถึงเป้าหมายว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข และเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ปัญหาได้

เมื่อผู้บริหารมีความคิดในการมองโลกในแง่ดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านจะต้องเลือกสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการคิดที่สร้างความมั่นใจในการบริหารงานขึ้นที่สูงอย่าแบกของหนัก ต้องรู้จักเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและต้องคิดชอบ

ไม่แบกสิ่งไร้สาระไม่เป็นแก่นสารเอาไปคิดวนเวียนอยู่ที่เดิม เมื่อคิดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แล้ว จะตั้งอยู่บนความไม่ประมาท นั่นคือ ความหลง นั่นคือ การหลงตนเองว่าเก่งในทุกๆ เรื่อง หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใด หลงว่าตนเป็นคนดี หรือดีกว่าเพื่อนร่วมงาน แล้วเอาความคิดของตนเป็นที่ตั้ง

ขาดการเปิดใจ การเปิดรับการเรียนรู้ การเรียนรู้จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน หรือสังคมรอบข้าง ผู้บริหารจะต้องเตือนตนเองในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ

การรู้ตัวอย่างมีสติในการคิดพิจารณาถึงเหตุและผล การเปลี่ยนแปลงของสังคมความเป็นอยู่

เรื่องความหลงนับเป็นจุดบอดของผู้บริหารหลายคน เป็นที่น่าเสียดายในความเก่งความสามารถ หากรู้จักลดทอนอัตตาและความเห็นแก่ตัวลงไปได้บ้าง

Management idea Every work that management must inevitably face is a problem or a problem that requires thoughtful decisions. The idea or idea must be systematically thought By using a careful view

The character of the thinker is associated with the way of thinking. And determines the thinking, including the pattern to solve problems from the emotions of the thinker When the mood is what kind The brain will create images or

imagine the emotional instability in solving problems. What do you think most executives spend most of their time thinking about

When surveyed, successful managers will answer that they spend most of their time thinking about what they want and how to get it. In contrast, executives who are not successful and without success and or not happy.

Will think and mention things that he does not want Will think and talk about anxiety issues and people he doesn’t like

When executives always think and talk about what you want and how they got it This way of thinking will become a habit soon. And will think positively, have a committed heart and be creative Will work efficiently Is the most important quality that has been created To achieve great success and happiness

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่นี่ easleysawareness.com/

ความคิดต่อยอด

ความคิดอย่างสร้างสรรค์

ความคิดต่อยอด

ความคิดต่อยอด การคิดในเชิง นวัตกรรม innovation ต้องประกอบด้วย 2 องค์ประกอบสำคัญ คือ Creativity หรือการสร้างไอเดียแปลกใหม่ออกมา และ Implementation หรือการสามารถทำให้ความคิดเหล่านั้นกลายเป็นรูปเป็นร่างและสร้างประโยชน์ได้จริง จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

การจะคิดในเชิงนวัตกรรมได้ ต้องอาศัยหลักคิดสำคัญ 3 มุม

Divergent Thinking การคิดถึงสิ่งใหม่ๆ หรือการสำรวจหา exploration ความน่าจะเป็นต่างๆ ขึ้นมา, Convergent Thinking การคิดว่าจะทำอย่างไรให้ไอเดียที่แตกต่างหลากหลายนั้นสามารถมาบรรจบเป็นคอนเซปต์เดียวกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไอเดียหรือความคิดแปลกใหม่ไม่หยุดอยู่แค่ไอเดีย แต่สามารถต่อยอดเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง และ Exploitation Thinking คือการคิดในเชิงธุรกิจและการตลาดว่าจะแสวงหากำไร

การมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดี แต่ลำพังความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียเท่านั้นย่อมไม่เพียงพอในการทำธุรกิจ เพราะการคิดก็เป็นเรื่องหนึ่ง การทำสิ่งที่คิดกันอยู่ในกระดาษนั้นให้ออกมาเป็นความจริง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยากกว่ามาก

Divergent Thinking หมายถึง การคิดถึงสิ่งใหม่ๆ หรือการสำรวจหา (exploration) ความน่าจะเป็นต่างๆ ขึ้นมา


สำหรับการคิดแบบ exploration จริงๆ มีหลายรูปแบบ แต่วิธีคิดหนึ่งที่ผมชอบมาก คือกระบวนการทางความคิดที่ถูกออกแบบโดย ลุก วิลเลียม (Luke William) นักคิดและนักออกConvergent Thinking หมายถึง การคิดว่าจะทำอย่างไรให้ไอเดียที่แตกต่างหลากหลายนั้นสามารถมาบรรจบเป็นคอนเซปต์เดียวกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ

หลายครั้งต้องบอกว่ายากมากๆ เช่นกัน เพราะมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไอเดียหรือความคิดแปลกใหม่ที่ได้มานั้นไม่หยุดอยู่แค่ไอเดีย แต่สามารถต่อยอดเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง (practical)แบบชื่อดังแห่ง Frog Design ซึ่งยังควบตำแหน่งเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบที่ NYU

Innovative thinking, innovation must consist of 2 important elements, Creativity or implementing new ideas and implementing Or being able to turn those ideas into real shape and make real use So will maximize benefits

Divergent Thinking. Thinking of new things. Or exploration of various probability exploration, Convergent Thinking. Thinking of how to make different ideas that can converge into one concept. Which is very important

Because it will be the factor that makes new ideas or ideas stop at just the idea But can be extended to concrete and actually use. And Exploitation Thinking is thinking in business and marketing that will profit.

Being creative is a good thing. But by itself, creativity or ideas is not enough to do business. Because thinking is one thing Making what you think in the paper come true Is another matter which is much more difficult

There are many different kinds of exploration ideas, but one of my favorite methods Convergent Thinking is a thought process designed by Luke William. Convergent Thinking thinker and creator means thinking about how different ideas can converge into one concept. Which is very important

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/