ชิน โสภณพ

ความเฉลียวฉลาดของ ชิน โสภณพนิชในด้านความสามารถ ในการประกอบการและในการเก็งกําไร

ชิน โสภณพนิช

ความเฉลียวฉลาดเป็นเรื่องที่ยอมรับกัน ทั่วไป ดังที่ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จํากัด เคยพูดไว้ว่า

ลําพังแต่อัจฉริยภาพดังกล่าวนี้ คงไม่เพียงพอ ที่จะทําให้สมาชิกแห่งชนชั้นผู้ยากไร้ถีบตัวขึ้น มาเป็นนายทุนผู้ยิ่งใหญ่ได้ หากปราศจากโชค และจังหวะชีวิตที่เอื้ออํานวยหรือที่ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ กล่าวว่า “ทั้งเก่ง ทั้งเฮง”

ในขณะที่ “ความเก่ง” เป็นปัจจัยที่สามารถแยกแยะแจกแจงได้ แต่อะไรเล่าคือความเฮงที่ นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ กล่าวถึง ชิน โสภณพนิช อาจเป็นตัวอย่างของนิทานปรัมปราที่กล่าวถึง ชาวจีนอพยพผู้สร้างฐานะทางเศรษฐกิจจากสภาพอันแร้นแค้น ที่มีเพียงแต่ “เสื่อผืนหมอนใบ” วัฒนธรรมการทํางาน และ การต่อสู้ชีวิตหยาดเหงื่อและแรงกาย และความวิริยะ อุตสาหะ

ที่เริ่มจากการเป็นเป็นลูกจ้างเรือโยงที่ล่องจากกรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยาและลูกจ้างสารพัดหน้าที่ ที่โรงไม้เอี้ยะเล็งจน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการร้านค้าไม้ด้วยวัยเพียง 20 ปี ใน ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ในได้เข้าร่วมขบวนการเสรีไทยโดย

สังกัดอยู่ในสายของพลตรีหลวงสังวรยุทธกิจทําให้เขาได้เห็นโอกาสทางธุรกิจที่เปิดกว้างใน ปี2487ก่อนสงครามจะยุติลง ธนาคารกรุงเทพกถือกําเนิดขึ้น มี ชิน โสภณพนิช เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งร่วมกับบรร เหล่าขุนนางในยุคนั้น

และแล้วในที่สุดในก็สามารถสร้างบทพิสูจน์ผลงานชิ้นโบว์แดง ด้วยการเป็นเจ้าของธุรกิจบริการที่ต้องใช้ทั้งความรอบรู้ กลยุทธ์ ต่างๆ ทั้งการค้าขาย ความกว้างขวางในการคบค้าสมาคมกับผู้คน มากมายหลายอาชีพความสามารถในการบริหารและความกล้าหาญในการตัดสินใจตลอดจนความฉับไวในการติดต่อดําเนิน ธุรกิจ

การทําให้ธนาคารกรุงเทพเจริญรุ่งโรจน์ในเร็ววัน ในเวลา ต่อมา ส่งผลให้ชื่อของชิ้นได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 12 นายธนาคารที่รวยที่สุดในโลกของนิตยสาร Institutional Investor ซึ่งเป็นนิตยสารสําหรับนักธุรกิจชั้นนําของโลก เมื่อปี 2526

รวมทั้งได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Asian Finance โดยเท เป็นนายธนาคารแห่งปี ด้วยความที่มีชื่อเสียง และผลงานรู้จักกันทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในฐานะที่เป็นธนราชันผู้ ยิ่งยง ผู้ร่วมก่อตั้งและปลุกปั้นธนาคารกรุงเทพจนกลายเป็น ธนาคารแนวหน้าของเอเชียและเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจ การเงินระดับโลกการต่อสู้ชีวิต ของ ชิน ได้หล่อหลอมขึ้นภายในใจครอบครัวชาวจีน

โดยได้รับอิทธิพลไม่โดยตรงก็โดยอ้อมจากศาสนาขงจื้อ นับ เป็นปัจจัยสําคัญที่ผลักดันให้ชาวจีนอพยพเหล่านี้ยืนหยัด ต่อสู้ ชีวิต อย่างไม่ท้อถอยหลายคนประสบความสําเร็จในการเขยิบ ฐานะทางเศรษฐกิจ แต่น้อยคนนักที่ประสบความสําเร็จเทียบเท่า นายชินที่สามารถไต่เต้าจากอาชีพ “พะงับ” ไปสู่ยอดพีระมิดแห่ง โลกทุนนิยมโดยที่เส้นทางชีวิตดังกล่าวนี้ มีขวากหนามและ อุปสรรคที่ต้องฟันฝ่าเป็นอันมาก ความเฮงประการแรกของ นายชินคงจะอยู่ที่ข้อเท็จจริงที่ว่า

เมื่อนายชินกําลังไต่บันไดชีวิตไปสู่ยอดพีระมิดแห่งโลกทุนนิยม ในทศวรรษ 2490 นั้น หน่อของทุนนิยมในเมืองไทยยังไม่เติบ ใหญ่ และการรวมศูนย์ของทุนยังไม่ปรากฏ ช่วงโอกาสที่จะ ผลักดันตนเองไปสู่ยอดพีระมิดดังกล่าวจึงยังมีอยู่ แต่ในปัจจุบัน (ทศวรรษ 2530) ระบบทุนนิยมในเมืองไทยได้ขยายตัวออก ไปอย่างมาก โดยที่มีการรวมศูนย์ของทุนมากขึ้น ลําพังแต่ความสามารถในการประกอบการและความขยันขันแข็ง เอางานไม่เพียงพอที่จะแปรสภาพจาก “เสือผืนหมอนใน มาเป็นธนราชันได้ขันแข็งเอาการยืนหมอนใบ” จน

กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ เส้นทางชีวิตของนายชิน ซึ่งเริ่มต้นเช่ ทศวรรษ 2490 ยากที่จะจําลองมาใช้ในทศวรรษ 2530 7 6ะ เนื่องจากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจได้แปรเปลี่ยนไปนั่นเอง ที่พึงสังเกตก็คือการรวมศูนย์ของทุนเกิดจากการเติบใหญ่ของ กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ซึ่งรวมกลุ่มโสภณพนิชไว้ด้วยการเดิน ใหญ่ของเศรษฐกิจของนายชิน โสภณพนิช ซึ่งมีส่วนไม่มากก็ น้อยในการปิดช่องโอกาส “พะงับ” จะแปรสภาพเป็นธนราชัน ในเวลาต่อมา

การพึ่งพาผู้มีอํานาจทางการเมือง คน ในการแสวงหาผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ ชิน โสภณพนิช

ยอมรับอย่างเปิดเผยทั้งนายชินก็มีความชาญฉลาดในการดูทิศทางทางการเมืองด้วย ดังจะเห็นได้ว่า ในช่วงก่อนการรัฐประหารปี 2490 นายชินมี ความสัมพันธ์และผลประโยชน์ร่วมกับสมาชิกคณะราษฎรระดับ ผู้ก่อการ

แต่ภายหลังการก่อรัฐประหารปี 2490 นายชินกลับมี ความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้นกับกลุ่มซอยราชครูโดย เฉพาะอย่างยิ่งพลตํารวจเอก “เผ่า ศรียานนท์” ความ สัมพันธ์ดังกล่าวนี้ได้ช่วยป้องกันมิให้ธนาคารกรุงเทพ จํากัด ร่วงหล่นสู่หุบเหวแห่งความหายนะที่เกิดขึ้น

Intelligence is generally accepted as Mr. Prasit Kanjanawat, Chairman Bangkok Bank Limited once said that

But this genius is not enough to make the members of the poor class soar Become a great capitalist Without luck And the pace of life that is conducive or Mr. Prasit Kanjanawat said, “Both good and bad”

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *