โครงการสมาคมของธนาคาร

สําหรับโครงสร้าง ของสมาคมแห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของสมัชชาซึ่งเป็นส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนด นโยบายและส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานให้เป็นไป

สําหรับโครงสร้าง

สําหรับโครงสร้าง ตามนโยบาย เรียกว่า สภาธนาคารอาเซียนซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาธิการและสมาชิกโดยดํารงตําแหน่งครั้งละ2ปี

สมาชิกแต่ละประเทศมีผู้แทนใน สภาได้ 5 คน สําหรับประเทศไทยช่วงนั้น ได้เข้าร่วมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาธนาคารอาเซียนโดยมีสมาชิกถาวร

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยทนุ รวม 5 ธนาคาร
ทั้งนี้ประธานสภาธนาคารอาเซียนคนแรกคือสุขุม นวพันธ์โดยธนาคารกรุงเทพได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ

นสภาอาเซียน ตลอดมา ทั้งด้านการศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ การก่อตั้งบริษัทเงินทุนแห่งอาเซียน และการขนส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศแห่งสมาชิก เป็นต้น จากการประชุมสภาอาเซียน ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นที่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นั้นที่ประชุมได้ลงมติเลือก

ชาตรี โสภณพานิช ประธานสมาคม ธนาคารไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพในสมัยนั้น และในฐานะธนาคารที่มีสินทรัพย์มากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

ให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาอาเซียนสืบแทนนาย Lee Hee Seng แห่ง OCBC BANK สิงคโปร์ ที่พันจากตําแหน่งไปตามวาระ

For the structure of this association is divided into 2 parts, namely the section of the General Assembly, which is responsible for the determination. Policies and sections that are responsible for the administration

According to the policy called the ASEAN Bank Council which consists of the president, vice-president, secretariat and members, holding positions for 2 years at a time

Each member of the country has 5 representatives in the council for Thailand at that time. Joined as a member of the ASEAN Bank Council with permanent members

Including Bangkok Bank Kasikorn Bank Commercial Bank of Thailand TMB Bank And Thai Bank Danu, including 5 banks
The first chairman of the ASEAN Bank Council is Providence. The Bangkok Bank has played an important role.

Throughout the ASEAN Council, both in education, research, information exchange The establishment of ASEAN finance companies And trade promotion

International member countries, from the 17th ASEAN Council meeting held in Bali, Indonesia That the meeting voted on

Chatri Sophonpanich, President of the Thai Bankers Association, President of Bangkok Bank in those days And as the number one bank in ASEAN

 To hold the position of Chairman of the ASEAN Council, replacing Mr. Lee Hee Seng of OCBC BANK, Singapore, who is bound by the term

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *