ความคิดต่อยอด

ความคิดอย่างสร้างสรรค์

ความคิดต่อยอด

ความคิดต่อยอด การคิดในเชิง นวัตกรรม innovation ต้องประกอบด้วย 2 องค์ประกอบสำคัญ คือ Creativity หรือการสร้างไอเดียแปลกใหม่ออกมา และ Implementation หรือการสามารถทำให้ความคิดเหล่านั้นกลายเป็นรูปเป็นร่างและสร้างประโยชน์ได้จริง จึงจะทำให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด

การจะคิดในเชิงนวัตกรรมได้ ต้องอาศัยหลักคิดสำคัญ 3 มุม

Divergent Thinking การคิดถึงสิ่งใหม่ๆ หรือการสำรวจหา exploration ความน่าจะเป็นต่างๆ ขึ้นมา, Convergent Thinking การคิดว่าจะทำอย่างไรให้ไอเดียที่แตกต่างหลากหลายนั้นสามารถมาบรรจบเป็นคอนเซปต์เดียวกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไอเดียหรือความคิดแปลกใหม่ไม่หยุดอยู่แค่ไอเดีย แต่สามารถต่อยอดเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง และ Exploitation Thinking คือการคิดในเชิงธุรกิจและการตลาดว่าจะแสวงหากำไร

การมีความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ดี แต่ลำพังความคิดสร้างสรรค์หรือไอเดียเท่านั้นย่อมไม่เพียงพอในการทำธุรกิจ เพราะการคิดก็เป็นเรื่องหนึ่ง การทำสิ่งที่คิดกันอยู่ในกระดาษนั้นให้ออกมาเป็นความจริง ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งยากกว่ามาก

Divergent Thinking หมายถึง การคิดถึงสิ่งใหม่ๆ หรือการสำรวจหา (exploration) ความน่าจะเป็นต่างๆ ขึ้นมา


สำหรับการคิดแบบ exploration จริงๆ มีหลายรูปแบบ แต่วิธีคิดหนึ่งที่ผมชอบมาก คือกระบวนการทางความคิดที่ถูกออกแบบโดย ลุก วิลเลียม (Luke William) นักคิดและนักออกConvergent Thinking หมายถึง การคิดว่าจะทำอย่างไรให้ไอเดียที่แตกต่างหลากหลายนั้นสามารถมาบรรจบเป็นคอนเซปต์เดียวกันได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ

หลายครั้งต้องบอกว่ายากมากๆ เช่นกัน เพราะมันจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ไอเดียหรือความคิดแปลกใหม่ที่ได้มานั้นไม่หยุดอยู่แค่ไอเดีย แต่สามารถต่อยอดเป็นรูปธรรมและใช้ได้จริง (practical)แบบชื่อดังแห่ง Frog Design ซึ่งยังควบตำแหน่งเป็นอาจารย์ด้านการออกแบบที่ NYU

Innovative thinking, innovation must consist of 2 important elements, Creativity or implementing new ideas and implementing Or being able to turn those ideas into real shape and make real use So will maximize benefits

Divergent Thinking. Thinking of new things. Or exploration of various probability exploration, Convergent Thinking. Thinking of how to make different ideas that can converge into one concept. Which is very important

Because it will be the factor that makes new ideas or ideas stop at just the idea But can be extended to concrete and actually use. And Exploitation Thinking is thinking in business and marketing that will profit.

Being creative is a good thing. But by itself, creativity or ideas is not enough to do business. Because thinking is one thing Making what you think in the paper come true Is another matter which is much more difficult

There are many different kinds of exploration ideas, but one of my favorite methods Convergent Thinking is a thought process designed by Luke William. Convergent Thinking thinker and creator means thinking about how different ideas can converge into one concept. Which is very important

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่ easleysawareness.com/