แนวคิดผู้บริหาร

แนวคิดผู้บริหาร

แนวคิดผู้บริหาร การทำงานทุกอย่างสิ่งที่ผู้บริหารต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คือ ปัญหา หรือการเผชิญปัญหาที่ต้องใช้ความคิดในการตัดสินใจ การคิดหรือความคิดจะต้องคิดแบบมีกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยอาศัยมุมมองที่ละเอียดรอบคอบ

นิสัยของผู้คิดจะมีความเชื่อมโยงกับรูปแบบวิธีคิด และเป็นตัวกำหนดการคิดรวมถึงรูปแบบการแก้ปัญหาจากอารมณ์ของผู้คิด ซึ่งเมื่ออารมณ์เป็นแบบใด สมองก็จะสร้างภาพหรือเกิดจินตนาการถ่อยทอดอารมณ์ในการแก้ปัญหา ท่านคิดว่าผู้บริหารใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงสิ่งใดมากที่สุด

เมื่อสำรวจจะพบผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะตอบเหมือนกันว่าใช้เวลาส่วนใหญ่คิดถึงสิ่งที่เขาต้องการและวิธีที่จะได้มันมา ในทางตรงกันข้ามผู้บริหารที่ไม่ประสบความสำเร็จและไม่มีความสำเร็จและหรือไม่มีความสุข จะคิดและกล่าวถึงสิ่งที่เขาไม่ต้องการ จะคิดและพูดเกี่ยวกับปัญหา ความกังวลใจ และคนที่เขาไม่ชอบ

เมื่อผู้บริหารคิดและพูดอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการและวิธีที่ได้มันมา วิธีคิดเช่นนี้จะกลายเป็นนิสัยในไม่ช้า และจะคิดในแง่บวก มีใจมุ่งมั่น และสร้างสรรค์ จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดที่สร้างขึ้นมา เพื่อประสบความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และมีความสุข

นั่นคือ การมองโลกในแง่ดี โดยการคิดในทางที่ดีตลอดเวลา คนที่มองโลกในแง่ดี มีวิธีจัดการกับชีวิตอยู่ 2 วิธี ซึ่งเป็นทัศนคติที่สามารถสร้างและปฏิบัติได้

ขั้นตอนต่อไป คือ คิดถึงเป้าหมาย เมื่อได้ฝันและจินตนาการเกี่ยวกับอนาคตในอุดมคติ ให้เขียนเป้าหมายที่ชัดเจน และวางแผนที่จะลงมือทำได้ทุกวัน โดยรวบรวมความสนใจและพลังงานทั้งหมด และใช้เป้าหมายนำไปสู่อนาคต

ลำดับต่อไป คือ คิดหาแนวทางแก้ปัญหา โดยคิดวิธีแก้ปัญหาคิดถึงสิ่งที่ต้องทำ แทนที่จะคิดถึงคนที่ต้องถูกตำหนิ และหาวิธีคิดในการปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของตนเองและผู้ร่วมงานรอบๆ ให้ถึงเป้าหมายว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไข และเชื่อว่าทุกปัญหามีทางแก้ปัญหาได้

เมื่อผู้บริหารมีความคิดในการมองโลกในแง่ดีดังกล่าวข้างต้นแล้ว ท่านจะต้องเลือกสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการคิดที่สร้างความมั่นใจในการบริหารงานขึ้นที่สูงอย่าแบกของหนัก ต้องรู้จักเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานและต้องคิดชอบ

ไม่แบกสิ่งไร้สาระไม่เป็นแก่นสารเอาไปคิดวนเวียนอยู่ที่เดิม เมื่อคิดถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้แล้ว จะตั้งอยู่บนความไม่ประมาท นั่นคือ ความหลง นั่นคือ การหลงตนเองว่าเก่งในทุกๆ เรื่อง หรือเรื่องหนึ่งเรื่องใด หลงว่าตนเป็นคนดี หรือดีกว่าเพื่อนร่วมงาน แล้วเอาความคิดของตนเป็นที่ตั้ง

ขาดการเปิดใจ การเปิดรับการเรียนรู้ การเรียนรู้จากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงาน หรือสังคมรอบข้าง ผู้บริหารจะต้องเตือนตนเองในเรื่องนี้อย่างสม่ำเสมอ

การรู้ตัวอย่างมีสติในการคิดพิจารณาถึงเหตุและผล การเปลี่ยนแปลงของสังคมความเป็นอยู่

เรื่องความหลงนับเป็นจุดบอดของผู้บริหารหลายคน เป็นที่น่าเสียดายในความเก่งความสามารถ หากรู้จักลดทอนอัตตาและความเห็นแก่ตัวลงไปได้บ้าง

Management idea Every work that management must inevitably face is a problem or a problem that requires thoughtful decisions. The idea or idea must be systematically thought By using a careful view

The character of the thinker is associated with the way of thinking. And determines the thinking, including the pattern to solve problems from the emotions of the thinker When the mood is what kind The brain will create images or

imagine the emotional instability in solving problems. What do you think most executives spend most of their time thinking about

When surveyed, successful managers will answer that they spend most of their time thinking about what they want and how to get it. In contrast, executives who are not successful and without success and or not happy.

Will think and mention things that he does not want Will think and talk about anxiety issues and people he doesn’t like

When executives always think and talk about what you want and how they got it This way of thinking will become a habit soon. And will think positively, have a committed heart and be creative Will work efficiently Is the most important quality that has been created To achieve great success and happiness

ขอบคุณรูปภาพได้ที่นี่ Google / Youtube

แนะนำคำติชมได้ที่นี่ easleysawareness.com/