การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล

การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล หรือเรื่องร้ายก็สามารถคิดได้เช่นไตร่ตรองหมายถึงคิดหรือวางแผนล่วงหน้าก่อนลงมือทำ อาจต้องรับโทษทางกฎหมายเพิ่มเติมเนื่องจากถือว่าได้รับการทบทวนมาก่อนแล้ว แสดงเจตนาที่สามารถเห็นผลของการกระทำนั้นในทางพุทธศาสนาเรียกการคิดโดยรวมว่าโยนิโสมนสิการหมายถึงการคิดในทางที่ถูกต้องมองสิ่งต่างๆด้วยความคิดมองไปที่ราก

การหาเหตุผลตามบรรทัดแยกแยะและกลั่นกรองด้วยภูมิปัญญาที่มีการเรียบเรียงอย่างดี และด้วยวิธีการมองเห็นสิ่งนั้นหรือปัญหานั้นตามสภาวะและตามความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัย

ในสาขาการศึกษาพจนานุกรมศัพท์การศึกษาร่วมสมัยฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายว่าการคิดแบบไตร่ตรองหมายถึงการคิดเกี่ยวกับความคิดความรู้สึกพฤติกรรมปฏิสัมพันธ์และการกระทำของตนเองและผู้อื่นในสถานการณ์และบริบทที่แตกต่างกันโดยมีการไตร่ตรอง

เหตุผลความรู้ความเชื่อหลักฐานผลลัพธ์และความเหมาะสมกับบริบทการสะท้อนกลับสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในขณะที่บุคคลกำลังปฏิบัติภารกิจหรือเผชิญกับสถานการณ์ (การไตร่ตรองในการปฏิบัติ) หรือกำลังพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว (การสะท้อนการกระทำ ) หรือการไตร่ตรองเพื่อดำเนินการ )

มีเทคนิคหลายอย่างที่สามารถใช้ในการฝึกการไตร่ตรองเช่นวารสารสะท้อนแสงวารสารบรรยายและแฟ้มผลงานการสอน ขั้นตอนการสังเกต

การคิดไตร่ตรองด้วยเหตุผล

Thinking with reason. Or bad things can be thought, for example to ponder means to think or plan ahead before action. Additional legal penalties may be incurred as they have been previously reviewed. In Buddhism, collective thinking means thinking in the right way, looking at things with your mind, looking at the roots.

Line reasoning distinguishes and refines with well-organized wisdom. And by means of visualizing that or that problem according to the state and the relationship of the factors.

In the field of education, the Royal Academy of Contemporary Education Dictionary explains that reflective thinking refers to thinking about thoughts, feelings, behaviors, interactions and actions of oneself and others in different situations and contexts. With deliberation

Reason, knowledge, belief, evidence, outcome and context appropriateness, reflection can occur both while a person is on a mission or facing a situation. (Pondering in action) or considering an event that has already happened (Reflection on action) or reflection to act)

There are several techniques that can be used to practice reflection, such as reflective journals, lecture journals, and teaching portfolios. Procedure for observation

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลัก >>>เว็บหวย<<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ >>>ที่นี่<<<