ธนาคารกรุงเทพ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุด

 ธนาคารกรุงเทพ

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงเทพ ยังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดในตอนนี้

 ธนาคารกรุงเทพ บล.เอเชียพลัส หรือ ASP แต่ได้รับการยืนยันว่าไม่ ได้เข้ามาบริหารแต่เป็นลักษณะถือหุ้นเพื่อลงทุนเท่านั้นและ เชื่อว่า ธนาคารกรุงเทพ (BBL) จะถือหุ้นนี้ต่อไป เพราะ เอเชียพลัสให้ผลตอบแทนสูง สร้างกําไรงามมาโดยตลอด โดยการเข้ามาถือหุ้น แบงก์กรุงเทพถือหุ้น 8.46%

และอาจจะเป็นลักษณะครอบครัวของตระกูลโสภณพนิชมากกว่า อย่างชาลี อย่างแน่นอนโสภณพนิชซื้อในนามส่วนตัว แทนพ่อ และโฮลดิ้งของ ครอบครัว เจ้าสัวชาตรี ถือ 3.74% และอีกล็อต 0.85% นาง สิริญา โสภณพนิช 1.26%

อาจกล่าวได้ว่า เอเชียพลัสเป็นครอบครัวเดียวกับแบงค์กรุงเทพเพราะ ชาลี โสภณพนิธ เป็นประธานกรรมการ และมีกระแสว่าเอเชียพลัสจะควบรวมกับบล.บังหลวง ที่มีแบงค์กรุงเทพถือหุ้น จนทำให้ราคาหุ้นปรับขึ้นพรวดๆ ธนาคารกรุงเทพ อยู่ในช่วงเวลานี้ ธนาคารกรุงเทพ

In addition, Bangkok Bank Is still the largest shareholder now

Bangkok Bank Asia Plus Securities or ASP, but confirmed that it does not The management, however, is a holding-only property and believes that Bangkok Bank (BBL)

will continue to hold this stake because Asia Plus provides high returns. Has always been making good profits By holding shares Bangkok Bank holds 8.46% shares

And will be more like the family of the Sophonpanich family, such as Chaleesophonpanich, bought in personal name on behalf of the father and holding family of Chao Sot Chatree, holding 3.74% and another 0.85%. Mrs. Siriya Sophonpanich W 1.26%

Can say that Asia Plus is the same family as Bangkok Bank because Chalee Sophonpanit is the chairman of the boardAnd there is a trend that Asia Plus will merge with Bang Luang Securities In which Bangkok Bank holds shares Until causing the share price to suddenly rise At this time

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

กระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ในธนาคารสินเอเชีย

กระทรวงการคลัง

กรุงเทพกับ กระทรวงการคลัง ก็คงไม่ถึง 51% ขาดอีกเล็กน้อย เพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ในธนาคารสินเอเชีย 30.6% และธนาคารกรุงเทพถือหุ้นอีก 19.3% ประเมินว่า

หากธนาคาร สินเอเชีย ได้ไอซีบีซีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ก็เป็นเรื่องที่เพราะสิ่งที่สินเอเชียจะได้รับก็คือ ธนาคารจะได้รับ การถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีแหล่งเงินทุนไม่จํากัด และเพิ่มศักยภาพเป็นเกตเวย์ของการค้าระหว่างไทยกับจีนซึ่งจะทําให้ธนาคารเติบโตอย่างก้าวกระโดดในอนาคต กระทรวงการคลัง

และจะทําให้มีสัดส่วนรายได้จากต่างประเทศที่สูงขึ้น โดยไอซีบีซี แสดงเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า ต้องการ ให้คณะผู้บริหารและพนักงานทุกคนอยู่กับธนาคาร เพื่อร่วมกันสร้างธุรกิจใหม่นี้ต่อไป

การพัฒนาเศรษฐกิจ และหัน บุริมสิทธิ์ที่ออกจําหน่าย แล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเชีย จํานวน 1,088,847,421 หุ้น และ 501,605,524 หุ้นตาม ลําดับเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุน 18,290 ล้านบาทการมาลงทุนซื้อหุ้นครั้งนี้ ชาตรีมองว่า ธนาคารกรุงเทพ และไอซีบีซีกระทรวงการคลัง

Bangkok and the Ministry of Finance would not be less than 51%, a little lacking. Because the Ministry of Finance holds 30.6% of the shares in SBC Asia and Bangkok Bank holds another 19.3%.

If Sin Asia Bank receives ICBC as the major shareholder of the bank It is a matter because the things that Sin Asia will receive are The bank will receive Technology transfer

There are unlimited funding sources. And increase the potential as a gateway for trade between Thailand and China, which will make the bank to leap forward in the future And will result in a higher proportion of income from foreign countries. ICBC has a clear intention to require all executives and employees to be with the bank. In order to jointly build this new business

Economic development and the preferential release of As of September 28, 2009, the total amount of 1,088,847,421 shares and 501,605,524 shares were used by the investment of 18,290 million baht. This investment, Chatree views that Bangkok Bank and ICBC

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ ไทย

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ไอซีบีซีที่มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมใน การพัฒนาเศรษฐกิจ ของ ไทย และการค้าระหว่างประเทศกับจีน ได้แนบแน่นแบบกร สัมพันธ์มากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาตามราคาที่เสนอซื้อหันลิน เอเชีย เท่ากับหุ้นละ 11.5 บาท และจํานวนหุ้นสามัญการพัฒนาเศรษฐกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ และหัน บุริมสิทธิ์ที่ออกจําหน่าย แล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเชีย จํานวน 1,088,847,421 หุ้น และ 501,605,524 หุ้นตาม ลําดับเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุน 18,290 ล้านบาทการมาลงทุนซื้อหุ้นครั้งนี้ ชาตรีมองว่า ธนาคารกรุงเทพ และไอซีบีซี

ได้รักษาความสัมพันธ์อันดี ในทางธุรกิจระหว่างกัน มาโดยตลอด เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ธนาคารทั้งสองแห่งจะยัง คงพัฒนาความร่วมมือ ในทางธุรกิจเพิ่มเติมต่อไป และพร้อมที่ จะร่วมให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ทั้งจีนและไทยอย่างไรก็ดี ไอซีบีซี จะดําเนินการโดยไอซีบีซี จะได้มาซึ่งหุ้น จากสินเอเชีย ตั้งแต่ 51 % ขึ้นไป “ถ้าการรวมหุ้นของธนาคาร

ICBC is committed to contribute to the development of the Thai economy and international trade with China. Was tightly attached More connected with When considering the offering price, Han Lin Asia is equal to 11.5 baht per share and the number of ordinary shares

And turned the priority on the distribution As of September 28, 2009, the total amount of 1,088,847,421 shares and 501,605,524 shares were used by the investment capital of 18,290 million baht. This investment, Chatree views that Bangkok Bank and ICBC

Has maintained a good relationship In the business between them all the time. Both banks will still Continue to develop cooperation In the business further and are ready to provide better quality financial services to clients Both China and Thailand. However, ICBC will operate by ICBC. Will acquire 51% or more from Syn Asia. “If the merger of the Bank’s sharesmillion baht. This investment, Chatree views that Bangkok Bank and ICBC

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ขายหุ้นสินเอเชีย 1.8 หมื่นล้านให้ทุนจีน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

เจ้าสัวตรีองมีสายสัมพันธ์ทั้งมิตรภาพและมิตรธุรกิจสินเอเชีย

 ด้วยการตกลงทําสัญญาขายหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารถือ ในธนาคาร สินเอเชีย จํากัด (มหาชน) จํานวน 306.264. 581 พัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.26 ของหุ้นทั้งหมดของ swana Bulviuri Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (CBC)

โดย นายเจียง เพี้ยนชิง ประธานกรรมการของไอซีบีซี ให้ความ เห็นว่า ได้ให้ความสําคัญกับตลาดในไทยมาโดยตลาด และการ เข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําธุรกรรมครั้งสําคัญของไอซีบีซี ในการขยายธุรกิจ และเครือข่ายของธนาคารในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไอซีบีซีที่มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไทย และการค้าระหว่างประเทศกับจีน ได้แนบแน่นแบบกระชับ สัมพันธ์มากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาตามราคาที่เสนอซื้อหุ้นสิน เอเชีย เท่ากับหุ้นละ 11.5 บาท

และจํานวนหุ้นสามัญ และหุ้น บุริมสิทธิ์ที่ออกจําหน่าย แล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเชีย จํานวน 1,088,847,421 หุ้น และ 501,605,524 หุ้นตาม ลําดับ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุน 18,290 ล้านบาท การมาลงทุนซื้อหุ้นครั้งนี้ ชาตรีมองว่า ธนาคารกรุงเทพ และไอซีบีซี ได้รักษาความสัมพันธ์อันดี ในทางธุรกิจระหว่างกัน มาโดยตลอด เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ธนาคารทั้งสองแห่งจะยัง คงพัฒนาความร่วมมือ ในทางธุรกิจเพิ่มเติมต่อไป และพร้อมที่ จะร่วมให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ทั้งจีนและไทย

อย่างไรก็ดี ไอซีบีซี จะดําเนินการโดยไอซีบีซี จะได้มาซึ่งหุ้น จากสินเอเชีย ตั้งแต่ 51 % ขึ้นไป “ถ้าการรวมหุ้นของธนาคาร กรุงเทพกับกระทรวงการคลังก็คงไม่ถึง 51 %

ขาดอีกเล็กน้อย เพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ในธนาคารสินเอเชีย 30.6% และธนาคารกรุงเทพถือหุ้นอีก 19.3% ประเมินว่า หากธนาคาร สินเอเชีย ได้ไอซีบีซีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ก็เป็นเรื่องที่

Chao Sui Trong has friendship and business friendships.
With an agreement to sell all the shares held by the bank in the Bank of Asia Public Company Limited in the amount of 306.264 .581 thousand, representing 19.26 percent of the total shares of swana Bulviuri Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (CBC).

Mr. Jiang Piao Ching, Chairman of ICBC’s Board of Directors, commented that the Thai market has given importance to this market and the purchase of shares is considered an important transaction of ICBC. In business expansion And network of banks in the Mekong River Basin Including Southeast Asia

ICBC is committed to contribute to the economic development of Thailand and international trade with China. Has tight fitting More connected with When considered at the proposed price of Sin Asia shares equal to 11.5 baht per share

And the number of ordinary shares and preferred shares being issued Total of 1,088,847,421 shares of Sin Asia Bank and 501,605,524 shares, respectively.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

จากเดิมมีสถานะเป็นเพียงสาขาของแบงก์ต่างชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ได้เปิดทำการ ที่ให้บริการนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนที่ประเทศจีนเป็นหลักเท่านั้น ครั้งนี้

ได้เปิดทำการ

ได้เปิดทำการ ไม่เพียงแต่ แบงก์กรุงเทพจะตอกย้ําว่า เขาคือ เจ้าตลาดใน

กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนเท่านั้น แต่อนาคต ที่สดใส ยังมาพร้อมกับความเติบโต

อย่างไม่หยุดยั้ง ของประเทศมหาอํานาจอย่างจีนอีกด้วย ปัจจุบัน ไช น่ายูเนี่ยนเพย์

มีลูกค้าถือบัตรเครดิต และบัตรเดบิต รวม 1,900 ล้านบัตรทั่วโลกส่วนแบงก์กรุงเทพ

มีลูกค้า ในไทยถือบัตรเครดิต 9 ล้านบัตร และบัตรเดบิต 14ล้านบัตรขายหุ้น

ในเอเชีย 1.8 หมื่นล้านให้ ทุนจีนธนาคารทั้งสองแห่งจะยังคง

พัฒนาความร่วมมือในทางธุรกิจ เพิ่มเติมต่อไป และพร้อมที่จะร่วมให้บริการ

ทางการเงินที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นจ้าสัวชาตรียังมีสายสัมพันธ์ทั้งมิตรภาพและมิตรธุรกิจ

ด้วยการตกลงทําสัญญาขายหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารถือ ในธนาคาร สินเอเชีย จํากัด (มหาชน)

จํานวน 306,264, 561 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.26 ของหุ้นทั้งหมดของ

ธนาคารสินเอเชียให้แก่ Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (ICBC)โดย

นายเจียง เจี้ยนชิง ประธานกรรมการของไอซีบีซี ให้ความ เห็นว่า

ได้ให้ความสําคัญกับตลาดในไทยมาโดยตลาด และการ เขาซื้อหุ้นใน

ครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําธุรกรรมครั้งสําคัญของไอซีบีซี ในการขยายธุรกิจและเครือข่าย

ของธนาคารในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Previously, the status was only a branch of a foreign bank.

Opened a business that mainly serves Thai businesses that invest in China this time

Not only did the Bangkok Bank reiterate that he is the market leader in

Chinese business group only, but the bright future still comes with growth.

Relentless Of a power country like China as well. Nowadays, China UnionPay

There are a total of 1,900 million credit and debit cards holding customers worldwide. For Bangkok Bank

There are customers in Thailand holding 9 million credit cards and 14 million debit cards. Selling shares

In Asia, 85 billion grant to Chinese capital, both banks will continue

Develop business cooperation Further And ready to join the service

Better quality of finance. The relationship also has friendship and business friendships.

By agreeing to sell all the shares held by the bank in the Credit Union Asia Public Company Limited

Of 306,264, 561 shares, representing 19.26 percent of the total shares of

Bank of Asia to Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (ICBC) by

Mr Jiang Jian Ching, chairman of ICBC, commented that

Has given importance to the Thai market by market and buying shares in

This time is considered an important transaction of ICBC. In expanding business and networks

Of banks in the Mekong region Including Southeast Asia

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

เพราะเขาเห็นช่องทางธุรกิจ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

ในอนาคต

ในอนาคต จากการใช้บัตรเครดิตจากคนจีนเป้าหมายทางธุรกิจในช่วงแรกของบัตรเครดิตซียูพี

ในอนาคต

ในอนาคต คือ จับกลุ่ม ลูกค้าระดับผู้นําทางความคิดของสังคมจีน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางไปประเทศจีนบ่อยๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งรวมๆแล้วปีหนึ่งประมาณ 2.5 ล้านเที่ยว

ประเมินว่า โอกาสผู้ที่ถือ บัตรซียพี่จะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าเครือข่ายของตะวันตก

เพราะร้านค้าทุกระดับของจีนเลือกที่จะรับบัตรซียพี่มากกว่า

ส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือ ลูกหลานของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยากถือบัตรนี้

เพราะภาคภูมิใจในความเป็นเชื้อสายจีนเขาประเมินว่า กา จะต้องเร่งขยายจุดรับเมินว่า

การทําตลาดในกลุ่มเป้าหมายนี้ แบงก์กร เเร่งขยายจุดรับชําระเงินเครือข่ายซียูพี่ในไทยให้มากขึ้น

ที่แบงก์กรุงเทพจับมือกับซียพีคือการเริ่มต้นสําหรับธรอย เที่ระบุว่ากลยุทธ์การซื้ออนาคต

เพราะมองไปข้างหน้าว่า เทศจีนกําลังเติบโตทางเศรษฐกิจสูงชนิด

ที่ต้องจับตากันทางใกล้ชิด และโอกาสที่คนไทยจะทําธุรกิจ และเดินทางไปจีน

ประเทศก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเอกเหนือไปจากที่แบงก์กรุงเทพเป็นแบงก์ไทยแห่งแรกที่ได้

รับอนญาตเปิดเป็นธนาคารท้องถิ่นภายใต้ชื่อธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน

Because he saw the business channel That grows leaps and bounds

In the future, from the use of credit cards from Chinese people, business goals in the initial phase of the CPP credit card

In the future, it will group customers at the thought leader level of Chinese society.

Executives and officials of companies investing in China, including tourists.

Who traveled to China often At least 2 times a year, which includes a total of about 2.5 million trips a year

Assess whether the opportunity for those holding The card will benefit more than the western network.

Because every level of Chinese shops choose to receive more cards

The next target is Descendants of Chinese Thais wishing to hold this card

Because he is proud of being of Chinese descent, he estimates that the check must be accelerated to ignore that

To make a market in this target group, the bank has expanded the accepting payment points of the CU network in Thailand.

At Bangkok Bank in partnership with SiP is the beginning for Roy Identifying the future buying strategy

Because looking forward that China is growing in a high economic type.

That must be watched closely And the opportunity for Thai people to do business And travel to China

The country will become more and more unique from Bangkok Bank being the first Thai bank to receive.

Open as a local bank under the name of Bangkok Bank, China

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

นิสัยของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยากถือบัตรนี้

เพราะภาคภูมิใจในความ

เพราะภาคภูมิใจในความ เป็นเชื้อสายจีนบ่ายแก่ๆ ของวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่

เพราะภาคภูมิใจในความ

เพราะภาคภูมิใจในความ ที่เป็นสํานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ สีลม

ได้คลาคล่ําไปด้วย บุคคลชั้นนําระดับประเทศ ตั้งแต่ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ

เอกอัคราชทูตจีน และนักธุรกิจเชื้อสายจีน เพื่อร่วมงาน เปิดตัวบัตรเครดิตไชน่ายูเนี่ยนเพย์

โปรดักต์ใหม่ของ แบงก์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ที่เนรมิตขึ้นมาเพื่อชาวจีน

โดยเฉพาะและยังถือว่า โครงการนี้เป็นอนาคตของธนาคารกรุงเทพอีกด้วย

วันนั้น เจ้าสัวชาตรี มาพร้อมกับเจ้าสัวน้อยชาติศิริ จับมือกันออกงานเพื่อเปิดตัวบัตรเครดิต

บัตรใหม่ที่เกี่ยวพันกับยักษ์ใหญ่ มหาอํานาจอย่างจีน ที่มีสายสัมพันธ์

แนบแน่นของไทยและโดยเฉพาะเจ้าสัวชาตรี อย่างไรก็ดี เดิมทีบัตรเครดิตแบงก์กรุงเทพ

เป็นพันธมิตรเครือ ข่ายวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดอยู่แล้ว แต่เพราะประเทศจีนคือ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ที่มีไชน่ายูเนี่ยนเพย์หรือซียูพี

เป็นเครือข่ายเครดิตการ์ด ที่ชาวจีนเกือบทั้งประเทศถือ ติดกระเป๋า

ส่งผลให้แบงก์กรุงเทพใช้เวลาเกือบ 1 ปี เจรจาเป็น พันธมิตรเป็นรายแรกกับซียูพี

The habit of Thai people of Chinese descent who want to hold this card

Because of being proud of Is of Chinese descent, late afternoon of 15 December 2009 at

Because of being proud of Which is the headquarters Bangkok Bank, Silom

Received a class too Leading national level From Bangkok Bank executives

Chinese High Commissioner And businessmen of Chinese descent to attend the China UnionPay credit card launch event

New product of This giant bank That was created for the Chinese people

Especially and still considered This project is also the future of Bangkok Bank.

That day, magnate Chatree came with magnate Noi Chartchat. Hand in hand to work to launch a credit card

New cards associated with giants A great power like China With ties

Closely with Thailand and especially the royal magnate. However, the Bangkok Bank credit card originally

Is already a Visa and MasterCard network partner But because China is

Economic power in the modern world with China UnionPay or CPP.

Is a credit card network That almost all Chinese people carry in their bags

As a result, Bangkok Bank took almost 1 year to negotiate as the first partner with CUP.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ที่สําคัญเขาเน้นการให้บริการแบบครบวงจร

ต้องตอบสนอง

ต้องตอบสนอง ลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็ก รายย่อยหรือรายใหญ่ ก็ตาม

ต้องตอบสนอง

ต้องตอบสนอง ผลสําเร็จจากการใช้กลยุทธ์แบบครบวงจรก็คือ ทําให้มี

ลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว เขายังให้ความ

สาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดเวลา ทันต่อเหตุการณ์

ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ขณะที่หลายองค์กรเน้นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียว

พัฒนาคน จึงไม่อาจบริหารองค์กรหรือธุรกิจเดินไป เลิศได้

นั่นเป็นเพราะไม่มีเทคโนโลยีจะก้าวล้ําไปอย่างไร เทคโนโลยีไร้ประสิทธิภาพ

ก็ยากจะนําไปสู่ความสําเร็จได้ จริงแล้วเขามองว่า เทคโนโลยีเกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์ ,

มนุษย์เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเดียว โดยละเลย เดินไปสู่ความเป็นไปอย่างไร

แต่ผู้ใช้ซึ่งที่ไม่ใช่เหนือสิ่งอื่นใด การพัฒนาคนสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือไม่อาจที่

จะพัฒนาคนที่10ด้วยการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด หรือใช้คําสั่ง

โดยละเลยการปลูกฝังจิตสํานึกและ ค้นหาศักยภาพในตัวพนักงานเฟ้น

บุคคล ที่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ตื่นตัวมีชีวิตชีวา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับโลกไร้พรม

แดนได้ทันเหตุการณ์กณธีระชาติกลยุทธ์ ในการเสริมเขี้ยวเล็บและสร้างความแข็งแกร่ง

สไตล์ “แบงก์บัวหลวง” CEOแบงก์กรุงเทพจะตอกย้ําว่าเขาคือเจ้าตลาดในกลุ่ม

นักธุรกิจชาวจีนเท่านั้น แต่อนาคตที่สดใส ยังมาพร้อมกับควา:อย่างไม่หยุดยั้ง

ดูสกําลังซื้ออนาคต บัตรเครดิตขึ้นส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือลูกหลาน

Importantly, he focuses on providing a full range of services.

Must satisfy customers at all levels Whether small customers Minor or major

Must fulfill the result of using a comprehensive strategy, ie making

Small and large customers more quickly He also gives

Important to quality personnel development Learn all the time In time

Along with the development of technology While many organizations focus on technology development only

People development can not manage the organization or business to walk to excellence.

That is because there is no technology to step forward. Inefficient technology

It is difficult to lead to success. Actually, he saw that Technology originated from human hands,

Humans are born from the same technology, which neglected to walk into the possibilities.

But users who are not above all People development, what must be considered is not that

Will develop the 10th person by using strict rules Or use commands

By neglecting to cultivate consciousness and Search for potential employees

Honest person to the organization Lively With creativity

Have a broad vision to prepare for the change with the carpetless world

Dan can catch up with the situation. To enhance abilities and build strength

“Bualuang Bank” style, CEO Bangkok Bank will reiterate that he is the market leader in the group.

Chinese businessmen only But a bright future Also comes with: unceasingly

See the future purchasing power. The credit card is up and the next goal is the offspring.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

โดยถือเอาผลสําเร็จของงานเป็นเครื่องวัดคุณภาพของคน

ถึงแม้ว่าความจริง

ถึงแม้ว่าความจริง คนนั้นจะต่ําต้อยด้อยการศึกษา
ไม่เพียงแต่ใช้คนให้เหมาะกับ านเท่านั้น

ถึงแม้ว่าความจริง

ถึงแม้ว่าความจริง ชาตรียังเข้าใจจิตวิทยาของคนด้วยว่า ในการใช้คนนั้น

จะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทน และต้องให้เขามีชื่อเสียงด้วย
เขาจึงจะพอใจอุทิศตนทํางานอย่างถวายชีวิต นั่นเป็นเพราะมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดา

ย่อมต้องการชื่อเสียงและผล ประโยชน์กันทุกคน ทุกเพศ ทุกชนชั้นวรรณะ

อนว่าการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถให้มีความ หน้าในด้านต่างๆ

ให้มีรายได้ที่ดี และมีชื่อเสียงซึ่งผมคิดว่า ความต้องการหลักๆ

ของมนุษย์เราหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้ไม่ได้ อย่างแน่นอน นอกจากนี้

เขายังเน้นการทํางานแบบกระจายนาจ โดยเฉพาะการกระจายอํานาจด้านการอนุมัติสินเชื่อไปยังสาขา

รูปแบบของผมคือการทํางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งทีมของ ผมสามารถทํางานทดแทนกันได้

ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ความคล่องตัวเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งดูได้จาก

การทํางานของธนาคาร ที่ผ่านมา ผมมีนิสัยจับงานแบบ ไม่ปล่อย

จนตอนหลังมีคนทักว่า ทํางานในรายละเอียด เกินไป ควรปล่อยให้คนอื่นที่รองลงมารับผิดชอบแต่ละ

ด้านไป ต่อมาช่วงหลัง ๆ เลยไม่ทําจะใช้วิธีติดตามผลเป็น หลัก”

By holding the results of the work as a quality measure of people

Although the truth That person will be inferior to education.
Not only using people to suit

Although the truth Chatree also understood the psychology of people that In using that person

Must provide benefits And must have him famous too
He would therefore be satisfied with his dedication and work as a life offering. That is because human beings are ordinary people.

Would like reputation and results Benefit everyone, every gender, every caste class

That the promotion of talented employees Face in various fields

To have a good income And famous, which I think Major needs

Of course, we cannot avoid these things.

He also focuses on distributed work. Especially the distribution of credit approval authority to branches

My style is to work together as a team, which my team can do instead.

This is intended for Flexibility for work efficiency, which can be seen from

In the past, I have a habit of holding jobs that are not released.

Until the latter said that Working in too much detail should let other people who are responsible for each other.

Afterwards, later, I didn’t use the follow-up method. “

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

คนท้องถิ่นนํา พาสู่ความสําเร็จ

คนท้องถิ่น

คนท้องถิ่น ในแต่ละประเทศย่อม เข้าใจสภาพของประเทศนั้นๆได้ดีกว่าคนต่างประเทศ

คนท้องถิ่น

คนท้องถิ่น รู้ความตื่น ลึกหนาบางของเศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศนั้นๆ

ในการบริหารธนาคารสาขาต่างประเทศ ชาตรี ยึดหลักบริหาร

เช่นเดียวกับพ่อคือพยายามสร้าง ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับรัฐบาลประเทศนั้นๆ

และพยายามใช้คนในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ เป็นผู้ปฏิบัติงานและเป็นผู้บริหารกิจการสาขา

ว่ากันว่า ธนาคารกรุงเทพได้รับอนุญาตเปิดสาขาในต่างประเทศ ได้มากนั้น ชาตรีสร้างความ

สัมพันธไมตรีอันดีส่วนตัวกับผู้นํา ระดับสูงของแต่ละประเทศนั่นเอง

หลักการสร้างความสัมพันธ์ ต่างแดนเขามักใช้คนในท้องถิ่นที่ไว้วางใจได้เป็นสต๊าฟหรือ

คณะบริหารและเป็นพนักงานประจําแทนที่จะส่งไปจากประเทศไทย

นั่นถือเป็นกลยุทธ์สําคัญด้านหนึ่งเพราะเขามองว่า คนท้องถิ่น

ในแต่ละประเทศย่อมเข้าใจสภาพของประ.. นั้น ๆ ได้ดีกว่าคนต่างประเทศ

รู้ความตื้นลึกหนาบางของ เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศนั้นๆและหากเกิดปัญหา

ขึ้นเขาก็สามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ดี ตรงจุดกว่า คนต่างถิ่น

ชาตรี ยกตัวอย่างบางธนาคารที่เปิดสาขาต่างประเทศ โดยไม่

ใช้คนท้องถิ่น ขณะเดียวกันกลับเร่งทําผลงานปล่อยสินเชื่อก็มี ปัญหา

กลับกลายเป็นแผลเรื้อรังดินพอกหางหมูในที่สุด ที่ สําคัญต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

ไม่ว่าจะเป็นสาขาใน ประเทศหรือต่างประเทศ เป็นโดยเขาต้องการผู้ร่วมงานที่

อสัตย์ จริงใจ จงรัก ภักดี มีความรับผิดชอบต่องานสูง

Local people reworked Lead to success
Local people in each country will surely Understand the condition of that country better than foreign people

Local people know the awakening of the political economy of their country.

In managing foreign banks, Chatri adheres to the management principles.

Like Father, trying to create Close relationship with the government of that country

And try to use the local people of that country Is a worker and a branch executive

It is said that Bangkok Bank has received a lot of permission to open branches in foreign countries.

Personal good relations with the leader High level of each country itself.

Principles of building relationships Foreigners often use trusted local people as staff or

 Management and permanent staff instead of sending from Thailand

That is considered one of the important strategies because he sees local people

In each country would naturally understand the condition of That better than foreigners

Know the ins and outs of the country’s political economy and if there is a problem

Up the hill, it can help resolve the situation better at the point than foreigners.

Chatree exemplifies some banks that open foreign branches without

Use locals At the same time, it accelerated the credit approval work results.

It turns out to be chronic wounds and finally he had to use the right people for the job.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google