ที่สําคัญเขาเน้นการให้บริการแบบครบวงจร

ต้องตอบสนอง

ต้องตอบสนอง ลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็ก รายย่อยหรือรายใหญ่ ก็ตาม

ต้องตอบสนอง

ต้องตอบสนอง ผลสําเร็จจากการใช้กลยุทธ์แบบครบวงจรก็คือ ทําให้มี

ลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว เขายังให้ความ

สาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดเวลา ทันต่อเหตุการณ์

ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ขณะที่หลายองค์กรเน้นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียว

พัฒนาคน จึงไม่อาจบริหารองค์กรหรือธุรกิจเดินไป เลิศได้

นั่นเป็นเพราะไม่มีเทคโนโลยีจะก้าวล้ําไปอย่างไร เทคโนโลยีไร้ประสิทธิภาพ

ก็ยากจะนําไปสู่ความสําเร็จได้ จริงแล้วเขามองว่า เทคโนโลยีเกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์ ,

มนุษย์เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเดียว โดยละเลย เดินไปสู่ความเป็นไปอย่างไร

แต่ผู้ใช้ซึ่งที่ไม่ใช่เหนือสิ่งอื่นใด การพัฒนาคนสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือไม่อาจที่

จะพัฒนาคนที่10ด้วยการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด หรือใช้คําสั่ง

โดยละเลยการปลูกฝังจิตสํานึกและ ค้นหาศักยภาพในตัวพนักงานเฟ้น

บุคคล ที่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ตื่นตัวมีชีวิตชีวา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับโลกไร้พรม

แดนได้ทันเหตุการณ์กณธีระชาติกลยุทธ์ ในการเสริมเขี้ยวเล็บและสร้างความแข็งแกร่ง

สไตล์ “แบงก์บัวหลวง” CEOแบงก์กรุงเทพจะตอกย้ําว่าเขาคือเจ้าตลาดในกลุ่ม

นักธุรกิจชาวจีนเท่านั้น แต่อนาคตที่สดใส ยังมาพร้อมกับควา:อย่างไม่หยุดยั้ง

ดูสกําลังซื้ออนาคต บัตรเครดิตขึ้นส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือลูกหลาน

Importantly, he focuses on providing a full range of services.

Must satisfy customers at all levels Whether small customers Minor or major

Must fulfill the result of using a comprehensive strategy, ie making

Small and large customers more quickly He also gives

Important to quality personnel development Learn all the time In time

Along with the development of technology While many organizations focus on technology development only

People development can not manage the organization or business to walk to excellence.

That is because there is no technology to step forward. Inefficient technology

It is difficult to lead to success. Actually, he saw that Technology originated from human hands,

Humans are born from the same technology, which neglected to walk into the possibilities.

But users who are not above all People development, what must be considered is not that

Will develop the 10th person by using strict rules Or use commands

By neglecting to cultivate consciousness and Search for potential employees

Honest person to the organization Lively With creativity

Have a broad vision to prepare for the change with the carpetless world

Dan can catch up with the situation. To enhance abilities and build strength

“Bualuang Bank” style, CEO Bangkok Bank will reiterate that he is the market leader in the group.

Chinese businessmen only But a bright future Also comes with: unceasingly

See the future purchasing power. The credit card is up and the next goal is the offspring.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

โดยถือเอาผลสําเร็จของงานเป็นเครื่องวัดคุณภาพของคน

ถึงแม้ว่าความจริง

ถึงแม้ว่าความจริง คนนั้นจะต่ําต้อยด้อยการศึกษา
ไม่เพียงแต่ใช้คนให้เหมาะกับ านเท่านั้น

ถึงแม้ว่าความจริง

ถึงแม้ว่าความจริง ชาตรียังเข้าใจจิตวิทยาของคนด้วยว่า ในการใช้คนนั้น

จะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทน และต้องให้เขามีชื่อเสียงด้วย
เขาจึงจะพอใจอุทิศตนทํางานอย่างถวายชีวิต นั่นเป็นเพราะมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดา

ย่อมต้องการชื่อเสียงและผล ประโยชน์กันทุกคน ทุกเพศ ทุกชนชั้นวรรณะ

อนว่าการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถให้มีความ หน้าในด้านต่างๆ

ให้มีรายได้ที่ดี และมีชื่อเสียงซึ่งผมคิดว่า ความต้องการหลักๆ

ของมนุษย์เราหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้ไม่ได้ อย่างแน่นอน นอกจากนี้

เขายังเน้นการทํางานแบบกระจายนาจ โดยเฉพาะการกระจายอํานาจด้านการอนุมัติสินเชื่อไปยังสาขา

รูปแบบของผมคือการทํางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งทีมของ ผมสามารถทํางานทดแทนกันได้

ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ความคล่องตัวเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งดูได้จาก

การทํางานของธนาคาร ที่ผ่านมา ผมมีนิสัยจับงานแบบ ไม่ปล่อย

จนตอนหลังมีคนทักว่า ทํางานในรายละเอียด เกินไป ควรปล่อยให้คนอื่นที่รองลงมารับผิดชอบแต่ละ

ด้านไป ต่อมาช่วงหลัง ๆ เลยไม่ทําจะใช้วิธีติดตามผลเป็น หลัก”

By holding the results of the work as a quality measure of people

Although the truth That person will be inferior to education.
Not only using people to suit

Although the truth Chatree also understood the psychology of people that In using that person

Must provide benefits And must have him famous too
He would therefore be satisfied with his dedication and work as a life offering. That is because human beings are ordinary people.

Would like reputation and results Benefit everyone, every gender, every caste class

That the promotion of talented employees Face in various fields

To have a good income And famous, which I think Major needs

Of course, we cannot avoid these things.

He also focuses on distributed work. Especially the distribution of credit approval authority to branches

My style is to work together as a team, which my team can do instead.

This is intended for Flexibility for work efficiency, which can be seen from

In the past, I have a habit of holding jobs that are not released.

Until the latter said that Working in too much detail should let other people who are responsible for each other.

Afterwards, later, I didn’t use the follow-up method. “

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

คนท้องถิ่นนํา พาสู่ความสําเร็จ

คนท้องถิ่น

คนท้องถิ่น ในแต่ละประเทศย่อม เข้าใจสภาพของประเทศนั้นๆได้ดีกว่าคนต่างประเทศ

คนท้องถิ่น

คนท้องถิ่น รู้ความตื่น ลึกหนาบางของเศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศนั้นๆ

ในการบริหารธนาคารสาขาต่างประเทศ ชาตรี ยึดหลักบริหาร

เช่นเดียวกับพ่อคือพยายามสร้าง ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับรัฐบาลประเทศนั้นๆ

และพยายามใช้คนในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ เป็นผู้ปฏิบัติงานและเป็นผู้บริหารกิจการสาขา

ว่ากันว่า ธนาคารกรุงเทพได้รับอนุญาตเปิดสาขาในต่างประเทศ ได้มากนั้น ชาตรีสร้างความ

สัมพันธไมตรีอันดีส่วนตัวกับผู้นํา ระดับสูงของแต่ละประเทศนั่นเอง

หลักการสร้างความสัมพันธ์ ต่างแดนเขามักใช้คนในท้องถิ่นที่ไว้วางใจได้เป็นสต๊าฟหรือ

คณะบริหารและเป็นพนักงานประจําแทนที่จะส่งไปจากประเทศไทย

นั่นถือเป็นกลยุทธ์สําคัญด้านหนึ่งเพราะเขามองว่า คนท้องถิ่น

ในแต่ละประเทศย่อมเข้าใจสภาพของประ.. นั้น ๆ ได้ดีกว่าคนต่างประเทศ

รู้ความตื้นลึกหนาบางของ เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศนั้นๆและหากเกิดปัญหา

ขึ้นเขาก็สามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ดี ตรงจุดกว่า คนต่างถิ่น

ชาตรี ยกตัวอย่างบางธนาคารที่เปิดสาขาต่างประเทศ โดยไม่

ใช้คนท้องถิ่น ขณะเดียวกันกลับเร่งทําผลงานปล่อยสินเชื่อก็มี ปัญหา

กลับกลายเป็นแผลเรื้อรังดินพอกหางหมูในที่สุด ที่ สําคัญต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

ไม่ว่าจะเป็นสาขาใน ประเทศหรือต่างประเทศ เป็นโดยเขาต้องการผู้ร่วมงานที่

อสัตย์ จริงใจ จงรัก ภักดี มีความรับผิดชอบต่องานสูง

Local people reworked Lead to success
Local people in each country will surely Understand the condition of that country better than foreign people

Local people know the awakening of the political economy of their country.

In managing foreign banks, Chatri adheres to the management principles.

Like Father, trying to create Close relationship with the government of that country

And try to use the local people of that country Is a worker and a branch executive

It is said that Bangkok Bank has received a lot of permission to open branches in foreign countries.

Personal good relations with the leader High level of each country itself.

Principles of building relationships Foreigners often use trusted local people as staff or

 Management and permanent staff instead of sending from Thailand

That is considered one of the important strategies because he sees local people

In each country would naturally understand the condition of That better than foreigners

Know the ins and outs of the country’s political economy and if there is a problem

Up the hill, it can help resolve the situation better at the point than foreigners.

Chatree exemplifies some banks that open foreign branches without

Use locals At the same time, it accelerated the credit approval work results.

It turns out to be chronic wounds and finally he had to use the right people for the job.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

อยู่อย่างสบายใจเย็นสู้เสือ

อารมณ์

อารมณ์ ซึ่งตรงกับสํานวนไทยที่ว่า “ใช้ความสงบสยบความ เคลื่อนไหว” หรือ “ใจเย็นสู้เสือ”

อารมณ์

อารมณ์ นั่นคือ ความไม่ประมาทต่อวิถีชีวิต รอบคอบ ดูว่า คุ้มพอ

ที่จะเสี่ยงหรือไม่ และต้องเตรียมทางหนีทีไล่ ให้ดีนั่นเอง

ที่สําคัญเขายังเคารพผู้อาวุโสแม้จะด้อย กว่าในด้านตําแหน่งและหน้าที่

ความรับผิดชอบก็ตาม ที่สําคัญเขายังทันเล่ห์ทันเกม ทันคน รู้จักใช้กลยุทธ์

อย่างพลิกแพลงอารมณ์ซึ่งตรงกับสํานวนไทยที่ว่า “ใช้ความสงบสยบความ เคลื่อนไหว” หรือ “ใจเย็นสู้เสือ”

นั่นคือ ความไม่ประมาทต่อวิถีชีวิต รอบคอบ ดูว่า คุ้มพอที่จะเสี่ยงหรือไม่และต้องเตรียมทางหนีทีไล่

ให้ดีนั่นเอง ที่สําคัญเขายังเคารพผู้อาวุโสแม้จะด้อย กว่า

ในด้านตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบก็ตาม ที่สําคัญ

เขายังทันเล่ห์ทันเกม ทันคน รู้จักใช้กลยุทธ์ อย่างพลิกแพลง

Live comfortably

Emotions that match the Thai “Use calm to overcome the movement” or “Calm down to the tiger”

That emotion is carelessness to a careful way of life. See if it’s worth it.

To take a risk? And must prepare a way to escape well enough to pursue

Importantly, he still respects the elders despite being inferior. Than in the position and function

Responsibility Importantly, he still keeps up with the game.

Like the mood that matches the Thai “Use calm to overcome the movement” or “Calm down to the tiger”

That is not a prudent way of life. Carefully see whether it is worth enough to risk or not and have to prepare to escape

It is important that he still respects the elders, although inferior.

Regarding positions and responsibilities, it is important.

He is also catch up with the game and knows the strategy. Wily

Peace can be found.
Can stop everything
The distraction of circulation changed.
Moveable, not suffering from happiness because

Many chaos, problems
Defeat because it can be solved
With consciousness, initiative, filling all the way
Wisdom creates good colors that should be done …

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

เนื่องจากชาตรรีเขามองว่าคำพูดของคนเรานั้น

คำพูด

คำพูด เพียง 1คำหรือ1ประโยคหาก ทำลายจิตใจ หรือทำลายความรู้สึกของผู้อื่น

คำพูด

คำพูด หรือคําพูดที่ไม่ เหมาะสมแล้วละก็ มีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ตนเองตกในที่นั่งลําบากอีกด้านหนึ่ง ชาตรีกระตือรือร้นไม่เฉื่อยชา เช้าชามเย็น ชาม

ซึ่งอุปนิสัยของชาตรี น่าจะสอดคล้องกับคําสอนของปราชญ์ ชาวจีนโบราณที่ชื่อ “สวินจือ”

ที่เขาเคยพูดไว้ว่า “จงเป็นผู้ที่รู้จักวางตัวเงียบขรึม ไม่ควร รีบร้อนแสดงตนออกมา

ไม่ปรากฏต่อหน้าสาธารณชน มากเกินไปพยายามเก็บงําพฤติกรรม

ของตนไว้และอย่าแพร่งพรายให้ผู้อื่นรู้ ถ้าไม่จําเป็น ที่สําคัญก่อนพูดคําใด

ออกมาควรเข้าใจในสิ่งที่จะพูดเสียก่อน หากไม่เข้าใจอย่าง ทะลุปรุโปร่งก็ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องไม่ควรรับ

สาวเท้าก้าวออกไป แต่ควรสํารวจให้แน่ชัดเสียก่อน”
บุคคลิกของผู้นําแบบชาตรี

หากเปรียบเปรยกับคําพังเพย จีนแล้วน่าจะตรงกับคําเปรียบเปรยที่ว่า

“สกรเคี้ยวพยัคฆ์” ” การทําตัวซึมเหมือนสุกรที่นอนงาบพยัคฆ์โง่อยู่อย่าง

Because he sees that

Only 1 word or 1 sentence. If the mind breaks or the feelings of others

Speech or speech that is not Appropriate then It is possible to put yourself in the seat.

Difficult on the other side Chatree, enthusiastic, not sluggish, morning bowl, cold bowl

Which the character of gays Should be consistent with the teachings of the philosopher Ancient Chinese named “Swatchue”

That he once said “Be someone who knows how to act quietly and should not hurry to show himself.

Not appearing in public Too many attempts to retain behavior

And don’t let others know If not necessary Important before speaking any word.

Come out, should understand what to say first If not fully understood Penetrating, cannot decide correctly, should not accept

Stride away But should be clearly explored first ”
The personality of the Chatri leader

If compared with aphorism China should match the analogy that

“Korn chewing the tiger” “The act of seeping like a swine sleeping tiger is so stupid.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

การวางตัวและการการชี้นำ ให้เป็นบุคคลตัวอย่าง

การชี้นำ

การชี้นำ และวางระบบรากฐานเช่นเดียวกับในจุดนี้กระมังจึงทําให้ชาตรีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

การชี้นำ

การชี้นำ สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างกลมกลืนจึงจําเป็นต้องรู้ลึก รู้เร็ว รู้รอบ และรู้เหนือคู่แข่ง

เพราะไม่ทําเช่นนี้ ก็ยากจะ เข้าใจปัญหาใดๆ ไม่รู้ปัญหาของผู้อื่นอย่างทะลุปรุโปร่งทําให้ไม่รู้

เขาไม่รู้เราก็ยากที่จะบริหารชีวิตและธุรกิจไปสู่ความสําเร็จ
ดังนั้น

การกําหนดกลยุทธ์บริหารธนาคารกรุงเทพรวมทั้งการตัด สินใจในแต่ละเรื่องราวชาตรี

ได้คํานึงถึงสภาพที่เป็นจริงเสมอที่สําคัญคือชาตรีจะไม่ยอมทําอะไรอย่างเสี่ยงๆและจะไม่ยอมให้โชคชะตา

มาเป็นผู้กําหนดความเป็นไปของธุรกิจ หากแต่เขา เป็นนักบริหารที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงคนหนึ่ง

หลักการดำเนินชีวิตอีกประการนับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ในชีวิต คือ การรู้คุณคน

ผมเองกล้าบอกได้ว่ายังไม่เคยเห็นคนอกตัญญประสบความสำเร็จเลย อุปนิสัยชาตรีมีด้านที่ได้รับ

ถ่ายทอดจากพ่อ คือ ความสุขุม รอบคอบ ละเอียดลออ จิตใจเยือกเย็น

ไม่ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่หากเขาพยายามเก็บงําความรู้สึกของตนไว้นั่นคือชาตรี

ระมัดระวังท่าที และคําพูดของตนเฉกเช่นเดียวกับ พ่อ เพื่อไม่ให้มีจุดอ่อ และข้อบกพร่องของตนเผยตัวออกมา

Guiding and laying the foundation system, as in this point, may allow Chatri to adapt to the environment.

Guidance is consistent with the situation, therefore it is necessary to know deeply, know quickly, know round and know over competitors.

Because not doing this, it’s difficult to understand any problems Without being aware of other people’s problems thoroughly, causing them to not know

He doesn’t know. It’s difficult to manage life and business to success.
so that

Determining strategies for managing Bangkok Bank, including cutting Decision in each story

Always taking into account the true condition that is important that Chatree will not do anything risky and will not allow fate

To determine the possibility of the business, but he is an executive with high self-confidence

Another principle of life is another important issue in life.

I dare to say that I have never seen anything successful. The character of goodwill has the side that has been received.

Transcribed from the father is discreet, deliberate, cold-hearted.

Not making rash decisions with emotions, but if he tries to keep his feelings, Chatri

Be careful of attitude And his words, just like his father, in order to not have a weak point And his flaws revealed

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

คุณสมบัติส่วนตัวของชาตรี

ความอดทน ที่มีความคล้ายคลึงกับชิ้นก็คือ ความมุมานะ บากบั่นและขยันหมั่นเพียร

ความอดทน

ความอดทน ไม่กลัวความยากลําบากอันเป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศของชาวจีนโพ้นทะเลโดยทั่วๆ

ต่างใช้ความมุมานะอดทนสร้างฐานะด้วยสองมือเปล่า
จากการใช้แรงงาน

ทางกายเข้าแลกกับเงินเพียงไม่กี่บาทเก็บหอมรอมริน และพยายามก่อร่าง

สร้างฐานะของตนและครอบครัวจนกระ ร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองนับหมื่นล้านบาทในเวลาเพียงไม่กี่ปี

และยิ่งเมื่อชาตรีมีเงินนับแสนล้านบาทเป็นมรดกและมานะ บากบั่นสั่งสมทุนเข้าไปอีก

คงไม่ต้องบอกว่า เขาจะพัฒนาความ ร่ํารวยต่อยอดอีกไม่รู้เท่าไหร่ชาตรีไม่เพียงแต่เรียนรู้อะไรต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วแล้ว เขายังสนใจใฝ่ศึกษา

เพื่อให้มีความรู้อย่าง รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรอบรู้ และรู้สึกในสิ่งที่มี ความจําเป็นต้องรู้

6 คนเรา 1 มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อพิจารณาคําพูดของชาตรีที่ว่าคนเราต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ชาตรียึดหลักบริหารชีวิตหรือมีปรัชญาในการดําเนินชีวิต

Chatri’s personal qualities

Patience that is similar to a piece is perseverance, perseverance, and diligence.

Patience is not afraid of hardship, which is the excellent qualities of the overseas Chinese in general.

They use perseverance, patience and position with two empty hands.
From labor

The physical exchange for only a few baht to collect the fragrant rindin And try to shape

Create his own position and family until Rich has tens of millions of gold assets in just a few years.

And even when the bravery has hundreds of thousands of baht as a heritage and mana Endeavor to accumulate capital again

Would not have to say that He will develop Rich and not too much. Chatree not only learned anything Quickly He is also interested in studying.

In order to have all-round knowledge, especially knowledge And feel what you have The need to know

6 of us 1 are learning all the time. To adapt to The environment of society is changing rapidly.

When considering the words of Chatri that people must constantly learn to adapt to the environment of The rapidly changing society clearly summarizes that Chatree adheres to life management principles or has a philosophy of living.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

การวางแผนและเป้าหมายก่อนจะลาลับฟ้า

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก ที่สําคัญๆไม่กี่ประการเท่านั้นประการแรกผมต้อง วางเป้าหมายในชีวิตเสียก่อน หลังจากนั้นจะพยายามหา แนวทางที่ถูกต้อง

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตของผมที่ บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่บนหลักการที่สําคัญคือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต

ต่อตนเองและผู้อื่น ต้องมี ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งข้อนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญมาก

ไม่ว่าจะเป็นด้านการดําเนินชีวิตส่วนตัวหรือในด้านการ ดําเนินธุรกิจเหตุผลก็เพราะว่า

ถ้าคุณเป็นคนเก่าหรือฉลาด เพียงใดก็ตาม ถ้าคุณไม่ลงมือทําหรือไม่ขยันมุมานะในงาน ที่คุณรับผิดชอบอยู่ คุณก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จแน่

เมื่อพิจารณาจากคําอธิบายถึงเคล็ดลับในการนําพาชีวิตสู่ความ สําเร็จของชาตรีข้างต้นแล้วก็จะมองเห็นความเป็นชาตรีได้

อย่างเด่นชัดว่าแม้เขาจะเป็นคริสต์ศาสนิกชน แต่เขาก็ยึดถือหลักการ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของปราชญ์จีนโบราณที่ชื่อ “ขงจื้อ” ที่เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญรู้คุณ และความขยัน หมั่นเพียรเป็นสําคัญ

Planning and goals before leaving the sky

Only a few key points. First, I have to Put your life goals first. After that, try to find The right way

To be used in my life mission complete However, it must be based on the principle that it is important to be honest.

To oneself and others must be diligent Which I think is very important

Whether it is personal life or in the field of Because of business

If you are an old person or just smart, if you do not act or do not diligently endeavor at the event That you are responsible for You probably won’t succeed.

Based on the description of the secret to bringing life to life The success of the above Chatree will be able to see the goodwill.

Clearly that even though he was a Christian But he adheres to the principles Living the philosophy of the ancient Chinese philosopher named “Confucius” that emphasizes honesty, wisdom, knowledge and diligence.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

การทำงานของยุคการเริ่มต้นของยุคธนาคารที่เป็นบุลคลตัวอย่าง

เริ่มต้น

เริ่มต้น วันนี้ ที่ชายชื่อชาตรี เหยียบย่างเข้ามาในธนาคารกรุงเทพ มื่อปี 2502 ด้วยท่วงทํานอง ของผู้สงบเสงี่ยมเจียมตัว

เริ่มต้น

เริ่มต้น พยายามไม่แสดงบทบาทที่เด่นชัดมุมานะและอดทนฝึกฝนตนเอง ท่ามกลางวงล้อมของ

บรรดาขุนพลนักบริหารมืออาชีพของชินในอาณาจักรบัวหลวงอย่างไรก็ดี บนเส้นทางชีวิตระหว่างชินกับชาตรี มิได้แตกต่างกัน

เพียงแต่ชินเกิดและเติบโตท่ามกลางความยากจนข้นแค้น ขณะที่ชาตรีเกิดในตระกูลร่ํารวยแม้จะเป็นลูกไม้ที่หล่นใกล้ต้น

แต่สองพ่อลูกก็มีความเหมือนและความต่างเรียกว่าในความ เหมือนย่อมมีความต่างทั้งการใช้ชีวิต และกลยุทธ์ในการบริหารงาน

ชาตรี มีสไตล์ในการดําเนินชีวิต เป็นแบบเรียบง่ายไม่ต้องการอวดตัวว่า เป็นผู้มั่งมี ศรีสุขไม่ต้องการให้ตนเองเป็นข่าวอีกทึกครึกโครมและไม่ต้องการทําตัวให้เด่นดัง

ทว่าชาตรีชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าอยู่เบื้องหน้าซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของชนที่ปฏิบัติมาชั่วอายุขัย

ที่สําคัญชาตรี มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นในชีวิตที่ชัดเจนอันเป็นไปตาม อุปนิสัยของเขาที่หากจะทําอะไร

ก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพยายามก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ด้วยแนวทางและนโยบายถูกต้องเขากล่าวถึงมรรควิธีในการดําเนินชีวิต

ไว้น่าสนใจยิ่งว่า “แท้จริง แล้วการดําเนินชีวิตของผมนั้นเรียบง่ายมาก ชีวิตของผม

Today at Chatree Stepped into Bangkok Bank in 1959 with a meltdown Of modest modesty

Try not to show the role that is clear, persistent and patient. Practice yourself. Amidst the circle of

All the military commanders, professional managers of Chin, in the lotus kingdom. On the life path between Chin and Chatri Not different

Only Shin was born and raised in poverty. While Chatree was born in a rich family, despite being a lace that fell near the beginning

But the two father and son have similarities and differences called in Like having a different life And management strategies

Chat with style in life Is simple, does not want to show off that Be rich Srisuk does not want to be self-reported and not wanting to make himself outstanding.

But the bravery likes behind in the foreground, which is in line with the lifestyles of those who have practiced for a lifetime

Important With a clear goal and commitment in life His character, if he will do anything

Must have a clear goal and try to reach the goal laid out with the right approach and policy. He discusses the ways of living

It is interesting that, “Actually, my life is very simple. My life.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ตัวแทนของธนาคาร นาย ชาตรี

นายชาตรี เข้าดํารงตําแหน่งตั้งแต่ ปี 2530-2532 การที่เขาได้เป็น ตัวแทนของธนาคารไทยเข้าไปนั่งเป็นประธานสภาอาเซียน

ชาตรี

นายชาตรี ไม่เพียงแต่ได้สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างธนาคารอาเซียกันเท่านั้นอาคารอาเซียนด้วยทว่ายังก่อให้เกิดผลดีกัประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ทั้งในการประสานความร่วมมือ การสร้างความเข้าใจและความช่วย เหลือเกื้อกูลระหว่างประเทศสมาชิกหรือที่เรียกว่า ASEA SPIRIT

หลังจากนั้นก็ได้มีส่วนผลักดันให้มีการประชุมในระดับผู้ว่าแบงก์ของอาเซียนทุกๆ6เดือนหรือ1ปี นอกจากนี้ทั้งฮ่องกง และญี่ปุ่นยังได้ให้ความสนใจที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วยที่สําคัญ ขณะนั้นนิตยสารฟอร์จูนแห่งสหรัฐอเมริกา

ได้ ยกย่องให้ชาตรีเป็น 1ใน25บุคคลชั้นนําที่ควรรู้จักของ ทวีปเอเชียในทศวรรษ 1990และในอีกไม่กี่ปีต่อมาหนังสือฉบับนี้ก็ยังได้จัดอันดับ ให้เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยติดอันดับ 50 ของ โลกอีกด้วย

เคล็ดลับการดำเนินชีวิตคนเราต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอด เวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยน แปลงไปอย่างรวดเร็วจากวันนั้นถึงวันนี้

Chatting in the position from 1987-1989 The representative of the Thai bank went to sit as the chairman of the ASEAN Council.

Not only did it create a better understanding between the Asian banks, the ASEAN building, but also caused a great impact on Thailand.

Both in cooperation Creating understanding and help Remaining support between member countries or ASEA SPIRIT

After that, there was a push for the meeting of the ASEAN Bankers every 6 months or 1 year. In addition, both Hong Kong And Japan is also interested in attending the meeting as well. At that time, Fortune magazine of the United States

Praised for being a brave man 1 of the top 25 people that should know of Asia in the decade 1990 and a few years later, this book still ranks Let him be the richest millionaire in the top 50 of the world as well.

The secret of living life, we must have learning all the time. Time to adapt to the changing social environment Quickly converted from that day until today.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google