ยุคเริ่มต้น ก่อร่างสร้าง“แบงก์กรุงเทพฯ ชาตรี โสภณพนิช

ยุคเริ่มต้น

ยุคเริ่มต้น ก่อร่างสร้าง“แบงก์กรุงเทพฯ ชาตรี โสภณพนิช

ยุคเริ่มต้น

ยุคเริ่มต้น ก่อร่างสร้าง“แบงก์กรุงเทพฯ ชาตรี โสภณพนิชCEO ธนาคารกรุงเทพ จํากัด มหาชน Bangkok Bank Public Company Limitedจด ทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2487 โดยข้าราชการ นัก ธุรกิจ และกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดเดียว กัน มีสโลแกนที่ว่า “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่ บ้าน” ถือว่าเป็นสโลแกนที่สื่อความ หมายได้ดี เข้าใจง่าย เปรียบเสมือนญาติ สนิทมิตรสหายที่อยู่ใกล้ชิดและคอยให้ คําแนะนําให้ความช่วยเหลือคุณได้ดีใน ยามฉุกเฉิน เรียกว่า สามารถเรียกหาเขา ได้ตลอดเวลา

ภายหลังจากจดทะเบียนก่อตั้งเป็นธนาคารกรุงเทพในเวลาต่อมา ธนาคารชั้นนําแห่งนี้ ก็ได้ฤกษ์เปิดให้บริการประชาชน ที่สร้าง ความไว้วางใจให้กับผู้มาติดต่อขอใช้บริการ

โดยเริ่มดําเนินการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2487มีสํานักงานใหญ่แห่งแรกเป็นอาคารพาณิชย์เล็กๆ แค่ 2 คูหา ตั้งอยู่ในย่านราชวงศ์ ใจกลางเมืองหลวงในช่วงนั้น

ธนาคารกรุงเทพ ก่อตัวขึ้นจากหน่วยเล็กๆมีพนักงานเริ่มแรกเพียง 23 คน กรรมการผู้จัดการใหญ่ท่านแรกคือ “หลวงรอบรู้กิจ”

ท่านเป็นผู้ริเริ่มสร้างฐานลูกค้าของธนาคารด้วยการบริการ ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

กรรมการผู้จัดการท่านที่ 2

คือ ชิน โสภณพนิช ซึ่งเป็นผู้จัดการธนาคารที่ครอบครอง ตําแหน่งได้นานที่สุดถึง 25 ปี (พ.ศ. 2495-พ.ศ. 2520)

นายชิน โสภณพนิช เป็นบุคคลที่มีแนวคิดริเริ่มที่ให้ธนาคาร ขยายเครือข่ายสาขาไปยังท้องที่ที่ห่างไกลทั่วประเทศที่มีผลผลิต ทางการเกษตรที่สมบูรณ์ จนทําให้ธนาคารช่วงนั้นเป็นหนึ่งในผู้ สนับสนุนอุตสาหกรรมการส่งออก

และต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ธนาคารได้เปลี่ยนตราสัญลักษณ์ เป็นรูปดอกบัวหลวง ซึ่งใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน เราไป

ปัจจุบัน นายชิน โสภณพนิช เสียชีวิตแล้ว

ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 ธนาคารกรุงเทพได้ไปเปิดสาขาที่ ต่างประเทศ แห่งสิงคโปร์ตามลําดับ

กรรมการผู้จัดการท่านที่ 3

คือ บุญชู โรจนเสถียร เป็นผู้ที่ปรับเปลี่ยนการบริหารงานครั้ง ยิ่งใหญ่ เพื่อให้ธนาคารมีมาตรฐานเท่าเทียมกับต่างประเทศรวม ทั้งนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรรมการผู้จัดการท่านที่ 4

คือ ชาตรี โสภณพนิช เป็นผู้นําธนาคารกรุงเทพเข้าสู่ยุคทอง ผลประกอบการของธนาคารกรุงเทพในปี พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2535 มีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นถึง 12 เท่า และเป็นครั้งแรกที่ ธนาคารพาณิชย์ไทยที่ทํากําไรสุทธิมากกว่า 10,000 ล้านบาท

ธนาคาร กรุงเทพ คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ณ ช่วงสมัยนั้น

และ เป็น 1 ใน 200 ธนาคารชั้นนําของโลก และในปี พ.ศ. 2525 ได้ย้ายสํานักงานใหญ่ของธนาคารกรุงเทพมา

ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 333 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ ใช้สํานักงานแห่งนี้มาตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการท่านที่ 5

คือ ดร.วิชิต สุรพงศ์ชัย เป็นผู้ที่มีผลงานด้านกิจการธนาคาร รุ่งเรืองอย่างมาก ในต่างประเทศเป็นจํานวนมาก ทําให้ธนาคารกรุงเทพเจริญ

ปัจจุบันธนาคารกรุงเทพ

เป็นธนาคารที่มีสินทรัพย์มากที่สุดในประเทศ

มีสินทรัพย์ทั้งหมดประมาณ 1.67 ล้านล้านบาท มีสาขาทั้งหมด กว่า 750 สาขา ตู้ ATM กว่า 4,000 เครื่อง สาขาไมโคร (Micro Branch) ที่เปิดให้บริการ 7 วัน อีกกว่า 175 สาขา มีสาขาที่ ต่างประเทศทั้งหมด 19 สาขา

โดยมีรายงานผลการสํารวจธนาคารยอดเยี่ยมในประ เทศกําลังพัฒนาประจําปี 2546 ซึ่งตีพิมพ์ในนิตยสาร โกลบอล ไฟแนนซ์ ฉบับประจําเดือนพฤษภาคม 2546 ที่สุดในประเทศไทย ได้กล่าวถึง ธนาคารกรุงเทพ ว่าเป็นธนาคารที่ใหญ่

กรรมการผู้จัดการท่านที่ 6

คือ ชาติศิริ โสภณพนิช เป็นบุตรชายคนโตของ ชาตรี โสภณพนิช เพียงระยะเวลาแค่ 3 ปีในการบริหารตําแหน่งกรรมการผู้จัดการ เศรษฐกิจไทยที่รุ่งเรืองมานานถึง 30 ปี ก็ได้อวสานลง

ด้วยวิกฤตการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียซึ่งค่าเงินบาท ลดลงอย่างมาก หลังจากที่ประเทศไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยน แบบลอยตัว สถาบันการเงินหลายรายไม่เว้นแม้แต่ประเทศไทย ประสบปัญหาล้มละลาย สถาบันการเงินที่เหลือประสบปัญหาหนี้ ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพราะลูกค้าหลายราย ล้วนประสบ ปัญหาทางการเงิน ท่ามกลางอุปสรรคเช่นนี้

นายชาติศิริ โสภณพนิชกลับการแก้ “วิกฤติ” ให้เป็น “โอกาสโดยการเสริมสร้างรากฐาน

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google