จากเดิมมีสถานะเป็นเพียงสาขาของแบงก์ต่างชาติ

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ได้เปิดทำการ ที่ให้บริการนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนที่ประเทศจีนเป็นหลักเท่านั้น ครั้งนี้

ได้เปิดทำการ

ได้เปิดทำการ ไม่เพียงแต่ แบงก์กรุงเทพจะตอกย้ําว่า เขาคือ เจ้าตลาดใน

กลุ่มนักธุรกิจชาวจีนเท่านั้น แต่อนาคต ที่สดใส ยังมาพร้อมกับความเติบโต

อย่างไม่หยุดยั้ง ของประเทศมหาอํานาจอย่างจีนอีกด้วย ปัจจุบัน ไช น่ายูเนี่ยนเพย์

มีลูกค้าถือบัตรเครดิต และบัตรเดบิต รวม 1,900 ล้านบัตรทั่วโลกส่วนแบงก์กรุงเทพ

มีลูกค้า ในไทยถือบัตรเครดิต 9 ล้านบัตร และบัตรเดบิต 14ล้านบัตรขายหุ้น

ในเอเชีย 1.8 หมื่นล้านให้ ทุนจีนธนาคารทั้งสองแห่งจะยังคง

พัฒนาความร่วมมือในทางธุรกิจ เพิ่มเติมต่อไป และพร้อมที่จะร่วมให้บริการ

ทางการเงินที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นจ้าสัวชาตรียังมีสายสัมพันธ์ทั้งมิตรภาพและมิตรธุรกิจ

ด้วยการตกลงทําสัญญาขายหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารถือ ในธนาคาร สินเอเชีย จํากัด (มหาชน)

จํานวน 306,264, 561 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.26 ของหุ้นทั้งหมดของ

ธนาคารสินเอเชียให้แก่ Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (ICBC)โดย

นายเจียง เจี้ยนชิง ประธานกรรมการของไอซีบีซี ให้ความ เห็นว่า

ได้ให้ความสําคัญกับตลาดในไทยมาโดยตลาด และการ เขาซื้อหุ้นใน

ครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําธุรกรรมครั้งสําคัญของไอซีบีซี ในการขยายธุรกิจและเครือข่าย

ของธนาคารในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Previously, the status was only a branch of a foreign bank.

Opened a business that mainly serves Thai businesses that invest in China this time

Not only did the Bangkok Bank reiterate that he is the market leader in

Chinese business group only, but the bright future still comes with growth.

Relentless Of a power country like China as well. Nowadays, China UnionPay

There are a total of 1,900 million credit and debit cards holding customers worldwide. For Bangkok Bank

There are customers in Thailand holding 9 million credit cards and 14 million debit cards. Selling shares

In Asia, 85 billion grant to Chinese capital, both banks will continue

Develop business cooperation Further And ready to join the service

Better quality of finance. The relationship also has friendship and business friendships.

By agreeing to sell all the shares held by the bank in the Credit Union Asia Public Company Limited

Of 306,264, 561 shares, representing 19.26 percent of the total shares of

Bank of Asia to Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (ICBC) by

Mr Jiang Jian Ching, chairman of ICBC, commented that

Has given importance to the Thai market by market and buying shares in

This time is considered an important transaction of ICBC. In expanding business and networks

Of banks in the Mekong region Including Southeast Asia

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

เพราะเขาเห็นช่องทางธุรกิจ ที่เติบโตแบบก้าวกระโดด

ในอนาคต

ในอนาคต จากการใช้บัตรเครดิตจากคนจีนเป้าหมายทางธุรกิจในช่วงแรกของบัตรเครดิตซียูพี

ในอนาคต

ในอนาคต คือ จับกลุ่ม ลูกค้าระดับผู้นําทางความคิดของสังคมจีน

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ไปลงทุนในประเทศจีนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว

ที่เดินทางไปประเทศจีนบ่อยๆ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ซึ่งรวมๆแล้วปีหนึ่งประมาณ 2.5 ล้านเที่ยว

ประเมินว่า โอกาสผู้ที่ถือ บัตรซียพี่จะได้สิทธิประโยชน์มากกว่าเครือข่ายของตะวันตก

เพราะร้านค้าทุกระดับของจีนเลือกที่จะรับบัตรซียพี่มากกว่า

ส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือ ลูกหลานของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยากถือบัตรนี้

เพราะภาคภูมิใจในความเป็นเชื้อสายจีนเขาประเมินว่า กา จะต้องเร่งขยายจุดรับเมินว่า

การทําตลาดในกลุ่มเป้าหมายนี้ แบงก์กร เเร่งขยายจุดรับชําระเงินเครือข่ายซียูพี่ในไทยให้มากขึ้น

ที่แบงก์กรุงเทพจับมือกับซียพีคือการเริ่มต้นสําหรับธรอย เที่ระบุว่ากลยุทธ์การซื้ออนาคต

เพราะมองไปข้างหน้าว่า เทศจีนกําลังเติบโตทางเศรษฐกิจสูงชนิด

ที่ต้องจับตากันทางใกล้ชิด และโอกาสที่คนไทยจะทําธุรกิจ และเดินทางไปจีน

ประเทศก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆเอกเหนือไปจากที่แบงก์กรุงเทพเป็นแบงก์ไทยแห่งแรกที่ได้

รับอนญาตเปิดเป็นธนาคารท้องถิ่นภายใต้ชื่อธนาคารกรุงเทพ ประเทศจีน

Because he saw the business channel That grows leaps and bounds

In the future, from the use of credit cards from Chinese people, business goals in the initial phase of the CPP credit card

In the future, it will group customers at the thought leader level of Chinese society.

Executives and officials of companies investing in China, including tourists.

Who traveled to China often At least 2 times a year, which includes a total of about 2.5 million trips a year

Assess whether the opportunity for those holding The card will benefit more than the western network.

Because every level of Chinese shops choose to receive more cards

The next target is Descendants of Chinese Thais wishing to hold this card

Because he is proud of being of Chinese descent, he estimates that the check must be accelerated to ignore that

To make a market in this target group, the bank has expanded the accepting payment points of the CU network in Thailand.

At Bangkok Bank in partnership with SiP is the beginning for Roy Identifying the future buying strategy

Because looking forward that China is growing in a high economic type.

That must be watched closely And the opportunity for Thai people to do business And travel to China

The country will become more and more unique from Bangkok Bank being the first Thai bank to receive.

Open as a local bank under the name of Bangkok Bank, China

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

นิสัยของคนไทยเชื้อสายจีนที่อยากถือบัตรนี้

เพราะภาคภูมิใจในความ

เพราะภาคภูมิใจในความ เป็นเชื้อสายจีนบ่ายแก่ๆ ของวันที่ 15 ธันวาคม 2552 ที่

เพราะภาคภูมิใจในความ

เพราะภาคภูมิใจในความ ที่เป็นสํานักงานใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ สีลม

ได้คลาคล่ําไปด้วย บุคคลชั้นนําระดับประเทศ ตั้งแต่ผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ

เอกอัคราชทูตจีน และนักธุรกิจเชื้อสายจีน เพื่อร่วมงาน เปิดตัวบัตรเครดิตไชน่ายูเนี่ยนเพย์

โปรดักต์ใหม่ของ แบงก์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้ ที่เนรมิตขึ้นมาเพื่อชาวจีน

โดยเฉพาะและยังถือว่า โครงการนี้เป็นอนาคตของธนาคารกรุงเทพอีกด้วย

วันนั้น เจ้าสัวชาตรี มาพร้อมกับเจ้าสัวน้อยชาติศิริ จับมือกันออกงานเพื่อเปิดตัวบัตรเครดิต

บัตรใหม่ที่เกี่ยวพันกับยักษ์ใหญ่ มหาอํานาจอย่างจีน ที่มีสายสัมพันธ์

แนบแน่นของไทยและโดยเฉพาะเจ้าสัวชาตรี อย่างไรก็ดี เดิมทีบัตรเครดิตแบงก์กรุงเทพ

เป็นพันธมิตรเครือ ข่ายวีซ่า และมาสเตอร์การ์ดอยู่แล้ว แต่เพราะประเทศจีนคือ

มหาอํานาจทางเศรษฐกิจในโลกยุคใหม่ที่มีไชน่ายูเนี่ยนเพย์หรือซียูพี

เป็นเครือข่ายเครดิตการ์ด ที่ชาวจีนเกือบทั้งประเทศถือ ติดกระเป๋า

ส่งผลให้แบงก์กรุงเทพใช้เวลาเกือบ 1 ปี เจรจาเป็น พันธมิตรเป็นรายแรกกับซียูพี

The habit of Thai people of Chinese descent who want to hold this card

Because of being proud of Is of Chinese descent, late afternoon of 15 December 2009 at

Because of being proud of Which is the headquarters Bangkok Bank, Silom

Received a class too Leading national level From Bangkok Bank executives

Chinese High Commissioner And businessmen of Chinese descent to attend the China UnionPay credit card launch event

New product of This giant bank That was created for the Chinese people

Especially and still considered This project is also the future of Bangkok Bank.

That day, magnate Chatree came with magnate Noi Chartchat. Hand in hand to work to launch a credit card

New cards associated with giants A great power like China With ties

Closely with Thailand and especially the royal magnate. However, the Bangkok Bank credit card originally

Is already a Visa and MasterCard network partner But because China is

Economic power in the modern world with China UnionPay or CPP.

Is a credit card network That almost all Chinese people carry in their bags

As a result, Bangkok Bank took almost 1 year to negotiate as the first partner with CUP.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ที่สําคัญเขาเน้นการให้บริการแบบครบวงจร

ต้องตอบสนอง

ต้องตอบสนอง ลูกค้าทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้ารายเล็ก รายย่อยหรือรายใหญ่ ก็ตาม

ต้องตอบสนอง

ต้องตอบสนอง ผลสําเร็จจากการใช้กลยุทธ์แบบครบวงจรก็คือ ทําให้มี

ลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่มากขึ้นอย่างรวดเร็ว เขายังให้ความ

สาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เรียนรู้ตลอดเวลา ทันต่อเหตุการณ์

ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ขณะที่หลายองค์กรเน้นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างเดียว

พัฒนาคน จึงไม่อาจบริหารองค์กรหรือธุรกิจเดินไป เลิศได้

นั่นเป็นเพราะไม่มีเทคโนโลยีจะก้าวล้ําไปอย่างไร เทคโนโลยีไร้ประสิทธิภาพ

ก็ยากจะนําไปสู่ความสําเร็จได้ จริงแล้วเขามองว่า เทคโนโลยีเกิดขึ้นจากน้ํามือมนุษย์ ,

มนุษย์เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีเดียว โดยละเลย เดินไปสู่ความเป็นไปอย่างไร

แต่ผู้ใช้ซึ่งที่ไม่ใช่เหนือสิ่งอื่นใด การพัฒนาคนสิ่งที่ต้องคํานึงถึงก็คือไม่อาจที่

จะพัฒนาคนที่10ด้วยการใช้กฎระเบียบที่เข้มงวด หรือใช้คําสั่ง

โดยละเลยการปลูกฝังจิตสํานึกและ ค้นหาศักยภาพในตัวพนักงานเฟ้น

บุคคล ที่ ซื่อสัตย์ต่อองค์กร ตื่นตัวมีชีวิตชีวา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเพื่อเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงกับโลกไร้พรม

แดนได้ทันเหตุการณ์กณธีระชาติกลยุทธ์ ในการเสริมเขี้ยวเล็บและสร้างความแข็งแกร่ง

สไตล์ “แบงก์บัวหลวง” CEOแบงก์กรุงเทพจะตอกย้ําว่าเขาคือเจ้าตลาดในกลุ่ม

นักธุรกิจชาวจีนเท่านั้น แต่อนาคตที่สดใส ยังมาพร้อมกับควา:อย่างไม่หยุดยั้ง

ดูสกําลังซื้ออนาคต บัตรเครดิตขึ้นส่วนเป้าหมายต่อไปก็คือลูกหลาน

Importantly, he focuses on providing a full range of services.

Must satisfy customers at all levels Whether small customers Minor or major

Must fulfill the result of using a comprehensive strategy, ie making

Small and large customers more quickly He also gives

Important to quality personnel development Learn all the time In time

Along with the development of technology While many organizations focus on technology development only

People development can not manage the organization or business to walk to excellence.

That is because there is no technology to step forward. Inefficient technology

It is difficult to lead to success. Actually, he saw that Technology originated from human hands,

Humans are born from the same technology, which neglected to walk into the possibilities.

But users who are not above all People development, what must be considered is not that

Will develop the 10th person by using strict rules Or use commands

By neglecting to cultivate consciousness and Search for potential employees

Honest person to the organization Lively With creativity

Have a broad vision to prepare for the change with the carpetless world

Dan can catch up with the situation. To enhance abilities and build strength

“Bualuang Bank” style, CEO Bangkok Bank will reiterate that he is the market leader in the group.

Chinese businessmen only But a bright future Also comes with: unceasingly

See the future purchasing power. The credit card is up and the next goal is the offspring.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

โดยถือเอาผลสําเร็จของงานเป็นเครื่องวัดคุณภาพของคน

ถึงแม้ว่าความจริง

ถึงแม้ว่าความจริง คนนั้นจะต่ําต้อยด้อยการศึกษา
ไม่เพียงแต่ใช้คนให้เหมาะกับ านเท่านั้น

ถึงแม้ว่าความจริง

ถึงแม้ว่าความจริง ชาตรียังเข้าใจจิตวิทยาของคนด้วยว่า ในการใช้คนนั้น

จะต้องให้ผลประโยชน์ตอบแทน และต้องให้เขามีชื่อเสียงด้วย
เขาจึงจะพอใจอุทิศตนทํางานอย่างถวายชีวิต นั่นเป็นเพราะมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดา

ย่อมต้องการชื่อเสียงและผล ประโยชน์กันทุกคน ทุกเพศ ทุกชนชั้นวรรณะ

อนว่าการส่งเสริมพนักงานที่มีความสามารถให้มีความ หน้าในด้านต่างๆ

ให้มีรายได้ที่ดี และมีชื่อเสียงซึ่งผมคิดว่า ความต้องการหลักๆ

ของมนุษย์เราหลีกเลี่ยงสิ่งพวกนี้ไม่ได้ อย่างแน่นอน นอกจากนี้

เขายังเน้นการทํางานแบบกระจายนาจ โดยเฉพาะการกระจายอํานาจด้านการอนุมัติสินเชื่อไปยังสาขา

รูปแบบของผมคือการทํางานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งทีมของ ผมสามารถทํางานทดแทนกันได้

ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ความคล่องตัวเพื่อประสิทธิภาพในการทํางานซึ่งดูได้จาก

การทํางานของธนาคาร ที่ผ่านมา ผมมีนิสัยจับงานแบบ ไม่ปล่อย

จนตอนหลังมีคนทักว่า ทํางานในรายละเอียด เกินไป ควรปล่อยให้คนอื่นที่รองลงมารับผิดชอบแต่ละ

ด้านไป ต่อมาช่วงหลัง ๆ เลยไม่ทําจะใช้วิธีติดตามผลเป็น หลัก”

By holding the results of the work as a quality measure of people

Although the truth That person will be inferior to education.
Not only using people to suit

Although the truth Chatree also understood the psychology of people that In using that person

Must provide benefits And must have him famous too
He would therefore be satisfied with his dedication and work as a life offering. That is because human beings are ordinary people.

Would like reputation and results Benefit everyone, every gender, every caste class

That the promotion of talented employees Face in various fields

To have a good income And famous, which I think Major needs

Of course, we cannot avoid these things.

He also focuses on distributed work. Especially the distribution of credit approval authority to branches

My style is to work together as a team, which my team can do instead.

This is intended for Flexibility for work efficiency, which can be seen from

In the past, I have a habit of holding jobs that are not released.

Until the latter said that Working in too much detail should let other people who are responsible for each other.

Afterwards, later, I didn’t use the follow-up method. “

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

คนท้องถิ่นนํา พาสู่ความสําเร็จ

คนท้องถิ่น

คนท้องถิ่น ในแต่ละประเทศย่อม เข้าใจสภาพของประเทศนั้นๆได้ดีกว่าคนต่างประเทศ

คนท้องถิ่น

คนท้องถิ่น รู้ความตื่น ลึกหนาบางของเศรษฐกิจ การเมือง ของประเทศนั้นๆ

ในการบริหารธนาคารสาขาต่างประเทศ ชาตรี ยึดหลักบริหาร

เช่นเดียวกับพ่อคือพยายามสร้าง ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับรัฐบาลประเทศนั้นๆ

และพยายามใช้คนในท้องถิ่นของประเทศนั้นๆ เป็นผู้ปฏิบัติงานและเป็นผู้บริหารกิจการสาขา

ว่ากันว่า ธนาคารกรุงเทพได้รับอนุญาตเปิดสาขาในต่างประเทศ ได้มากนั้น ชาตรีสร้างความ

สัมพันธไมตรีอันดีส่วนตัวกับผู้นํา ระดับสูงของแต่ละประเทศนั่นเอง

หลักการสร้างความสัมพันธ์ ต่างแดนเขามักใช้คนในท้องถิ่นที่ไว้วางใจได้เป็นสต๊าฟหรือ

คณะบริหารและเป็นพนักงานประจําแทนที่จะส่งไปจากประเทศไทย

นั่นถือเป็นกลยุทธ์สําคัญด้านหนึ่งเพราะเขามองว่า คนท้องถิ่น

ในแต่ละประเทศย่อมเข้าใจสภาพของประ.. นั้น ๆ ได้ดีกว่าคนต่างประเทศ

รู้ความตื้นลึกหนาบางของ เศรษฐกิจ การเมืองของประเทศนั้นๆและหากเกิดปัญหา

ขึ้นเขาก็สามารถช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้ดี ตรงจุดกว่า คนต่างถิ่น

ชาตรี ยกตัวอย่างบางธนาคารที่เปิดสาขาต่างประเทศ โดยไม่

ใช้คนท้องถิ่น ขณะเดียวกันกลับเร่งทําผลงานปล่อยสินเชื่อก็มี ปัญหา

กลับกลายเป็นแผลเรื้อรังดินพอกหางหมูในที่สุด ที่ สําคัญต้องรู้จักใช้คนให้เหมาะสมกับงาน

ไม่ว่าจะเป็นสาขาใน ประเทศหรือต่างประเทศ เป็นโดยเขาต้องการผู้ร่วมงานที่

อสัตย์ จริงใจ จงรัก ภักดี มีความรับผิดชอบต่องานสูง

Local people reworked Lead to success
Local people in each country will surely Understand the condition of that country better than foreign people

Local people know the awakening of the political economy of their country.

In managing foreign banks, Chatri adheres to the management principles.

Like Father, trying to create Close relationship with the government of that country

And try to use the local people of that country Is a worker and a branch executive

It is said that Bangkok Bank has received a lot of permission to open branches in foreign countries.

Personal good relations with the leader High level of each country itself.

Principles of building relationships Foreigners often use trusted local people as staff or

 Management and permanent staff instead of sending from Thailand

That is considered one of the important strategies because he sees local people

In each country would naturally understand the condition of That better than foreigners

Know the ins and outs of the country’s political economy and if there is a problem

Up the hill, it can help resolve the situation better at the point than foreigners.

Chatree exemplifies some banks that open foreign branches without

Use locals At the same time, it accelerated the credit approval work results.

It turns out to be chronic wounds and finally he had to use the right people for the job.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

อยู่อย่างสบายใจเย็นสู้เสือ

อารมณ์

อารมณ์ ซึ่งตรงกับสํานวนไทยที่ว่า “ใช้ความสงบสยบความ เคลื่อนไหว” หรือ “ใจเย็นสู้เสือ”

อารมณ์

อารมณ์ นั่นคือ ความไม่ประมาทต่อวิถีชีวิต รอบคอบ ดูว่า คุ้มพอ

ที่จะเสี่ยงหรือไม่ และต้องเตรียมทางหนีทีไล่ ให้ดีนั่นเอง

ที่สําคัญเขายังเคารพผู้อาวุโสแม้จะด้อย กว่าในด้านตําแหน่งและหน้าที่

ความรับผิดชอบก็ตาม ที่สําคัญเขายังทันเล่ห์ทันเกม ทันคน รู้จักใช้กลยุทธ์

อย่างพลิกแพลงอารมณ์ซึ่งตรงกับสํานวนไทยที่ว่า “ใช้ความสงบสยบความ เคลื่อนไหว” หรือ “ใจเย็นสู้เสือ”

นั่นคือ ความไม่ประมาทต่อวิถีชีวิต รอบคอบ ดูว่า คุ้มพอที่จะเสี่ยงหรือไม่และต้องเตรียมทางหนีทีไล่

ให้ดีนั่นเอง ที่สําคัญเขายังเคารพผู้อาวุโสแม้จะด้อย กว่า

ในด้านตําแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบก็ตาม ที่สําคัญ

เขายังทันเล่ห์ทันเกม ทันคน รู้จักใช้กลยุทธ์ อย่างพลิกแพลง

Live comfortably

Emotions that match the Thai “Use calm to overcome the movement” or “Calm down to the tiger”

That emotion is carelessness to a careful way of life. See if it’s worth it.

To take a risk? And must prepare a way to escape well enough to pursue

Importantly, he still respects the elders despite being inferior. Than in the position and function

Responsibility Importantly, he still keeps up with the game.

Like the mood that matches the Thai “Use calm to overcome the movement” or “Calm down to the tiger”

That is not a prudent way of life. Carefully see whether it is worth enough to risk or not and have to prepare to escape

It is important that he still respects the elders, although inferior.

Regarding positions and responsibilities, it is important.

He is also catch up with the game and knows the strategy. Wily

Peace can be found.
Can stop everything
The distraction of circulation changed.
Moveable, not suffering from happiness because

Many chaos, problems
Defeat because it can be solved
With consciousness, initiative, filling all the way
Wisdom creates good colors that should be done …

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

เนื่องจากชาตรรีเขามองว่าคำพูดของคนเรานั้น

คำพูด

คำพูด เพียง 1คำหรือ1ประโยคหาก ทำลายจิตใจ หรือทำลายความรู้สึกของผู้อื่น

คำพูด

คำพูด หรือคําพูดที่ไม่ เหมาะสมแล้วละก็ มีความเป็นไปได้ที่จะทําให้ตนเองตกในที่นั่งลําบากอีกด้านหนึ่ง ชาตรีกระตือรือร้นไม่เฉื่อยชา เช้าชามเย็น ชาม

ซึ่งอุปนิสัยของชาตรี น่าจะสอดคล้องกับคําสอนของปราชญ์ ชาวจีนโบราณที่ชื่อ “สวินจือ”

ที่เขาเคยพูดไว้ว่า “จงเป็นผู้ที่รู้จักวางตัวเงียบขรึม ไม่ควร รีบร้อนแสดงตนออกมา

ไม่ปรากฏต่อหน้าสาธารณชน มากเกินไปพยายามเก็บงําพฤติกรรม

ของตนไว้และอย่าแพร่งพรายให้ผู้อื่นรู้ ถ้าไม่จําเป็น ที่สําคัญก่อนพูดคําใด

ออกมาควรเข้าใจในสิ่งที่จะพูดเสียก่อน หากไม่เข้าใจอย่าง ทะลุปรุโปร่งก็ไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องไม่ควรรับ

สาวเท้าก้าวออกไป แต่ควรสํารวจให้แน่ชัดเสียก่อน”
บุคคลิกของผู้นําแบบชาตรี

หากเปรียบเปรยกับคําพังเพย จีนแล้วน่าจะตรงกับคําเปรียบเปรยที่ว่า

“สกรเคี้ยวพยัคฆ์” ” การทําตัวซึมเหมือนสุกรที่นอนงาบพยัคฆ์โง่อยู่อย่าง

Because he sees that

Only 1 word or 1 sentence. If the mind breaks or the feelings of others

Speech or speech that is not Appropriate then It is possible to put yourself in the seat.

Difficult on the other side Chatree, enthusiastic, not sluggish, morning bowl, cold bowl

Which the character of gays Should be consistent with the teachings of the philosopher Ancient Chinese named “Swatchue”

That he once said “Be someone who knows how to act quietly and should not hurry to show himself.

Not appearing in public Too many attempts to retain behavior

And don’t let others know If not necessary Important before speaking any word.

Come out, should understand what to say first If not fully understood Penetrating, cannot decide correctly, should not accept

Stride away But should be clearly explored first ”
The personality of the Chatri leader

If compared with aphorism China should match the analogy that

“Korn chewing the tiger” “The act of seeping like a swine sleeping tiger is so stupid.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

การวางตัวและการการชี้นำ ให้เป็นบุคคลตัวอย่าง

การชี้นำ

การชี้นำ และวางระบบรากฐานเช่นเดียวกับในจุดนี้กระมังจึงทําให้ชาตรีสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม

การชี้นำ

การชี้นำ สอดคล้องกับสถานการณ์ได้อย่างกลมกลืนจึงจําเป็นต้องรู้ลึก รู้เร็ว รู้รอบ และรู้เหนือคู่แข่ง

เพราะไม่ทําเช่นนี้ ก็ยากจะ เข้าใจปัญหาใดๆ ไม่รู้ปัญหาของผู้อื่นอย่างทะลุปรุโปร่งทําให้ไม่รู้

เขาไม่รู้เราก็ยากที่จะบริหารชีวิตและธุรกิจไปสู่ความสําเร็จ
ดังนั้น

การกําหนดกลยุทธ์บริหารธนาคารกรุงเทพรวมทั้งการตัด สินใจในแต่ละเรื่องราวชาตรี

ได้คํานึงถึงสภาพที่เป็นจริงเสมอที่สําคัญคือชาตรีจะไม่ยอมทําอะไรอย่างเสี่ยงๆและจะไม่ยอมให้โชคชะตา

มาเป็นผู้กําหนดความเป็นไปของธุรกิจ หากแต่เขา เป็นนักบริหารที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงคนหนึ่ง

หลักการดำเนินชีวิตอีกประการนับเป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ในชีวิต คือ การรู้คุณคน

ผมเองกล้าบอกได้ว่ายังไม่เคยเห็นคนอกตัญญประสบความสำเร็จเลย อุปนิสัยชาตรีมีด้านที่ได้รับ

ถ่ายทอดจากพ่อ คือ ความสุขุม รอบคอบ ละเอียดลออ จิตใจเยือกเย็น

ไม่ตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นด้วยอารมณ์ความรู้สึกแต่หากเขาพยายามเก็บงําความรู้สึกของตนไว้นั่นคือชาตรี

ระมัดระวังท่าที และคําพูดของตนเฉกเช่นเดียวกับ พ่อ เพื่อไม่ให้มีจุดอ่อ และข้อบกพร่องของตนเผยตัวออกมา

Guiding and laying the foundation system, as in this point, may allow Chatri to adapt to the environment.

Guidance is consistent with the situation, therefore it is necessary to know deeply, know quickly, know round and know over competitors.

Because not doing this, it’s difficult to understand any problems Without being aware of other people’s problems thoroughly, causing them to not know

He doesn’t know. It’s difficult to manage life and business to success.
so that

Determining strategies for managing Bangkok Bank, including cutting Decision in each story

Always taking into account the true condition that is important that Chatree will not do anything risky and will not allow fate

To determine the possibility of the business, but he is an executive with high self-confidence

Another principle of life is another important issue in life.

I dare to say that I have never seen anything successful. The character of goodwill has the side that has been received.

Transcribed from the father is discreet, deliberate, cold-hearted.

Not making rash decisions with emotions, but if he tries to keep his feelings, Chatri

Be careful of attitude And his words, just like his father, in order to not have a weak point And his flaws revealed

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

คุณสมบัติส่วนตัวของชาตรี

ความอดทน ที่มีความคล้ายคลึงกับชิ้นก็คือ ความมุมานะ บากบั่นและขยันหมั่นเพียร

ความอดทน

ความอดทน ไม่กลัวความยากลําบากอันเป็นคุณสมบัติที่ดีเลิศของชาวจีนโพ้นทะเลโดยทั่วๆ

ต่างใช้ความมุมานะอดทนสร้างฐานะด้วยสองมือเปล่า
จากการใช้แรงงาน

ทางกายเข้าแลกกับเงินเพียงไม่กี่บาทเก็บหอมรอมริน และพยายามก่อร่าง

สร้างฐานะของตนและครอบครัวจนกระ ร่ํารวยมีทรัพย์สินเงินทองนับหมื่นล้านบาทในเวลาเพียงไม่กี่ปี

และยิ่งเมื่อชาตรีมีเงินนับแสนล้านบาทเป็นมรดกและมานะ บากบั่นสั่งสมทุนเข้าไปอีก

คงไม่ต้องบอกว่า เขาจะพัฒนาความ ร่ํารวยต่อยอดอีกไม่รู้เท่าไหร่ชาตรีไม่เพียงแต่เรียนรู้อะไรต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วแล้ว เขายังสนใจใฝ่ศึกษา

เพื่อให้มีความรู้อย่าง รอบด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความรอบรู้ และรู้สึกในสิ่งที่มี ความจําเป็นต้องรู้

6 คนเรา 1 มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับ สภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

เมื่อพิจารณาคําพูดของชาตรีที่ว่าคนเราต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสรุปได้อย่างชัดเจนว่า ชาตรียึดหลักบริหารชีวิตหรือมีปรัชญาในการดําเนินชีวิต

Chatri’s personal qualities

Patience that is similar to a piece is perseverance, perseverance, and diligence.

Patience is not afraid of hardship, which is the excellent qualities of the overseas Chinese in general.

They use perseverance, patience and position with two empty hands.
From labor

The physical exchange for only a few baht to collect the fragrant rindin And try to shape

Create his own position and family until Rich has tens of millions of gold assets in just a few years.

And even when the bravery has hundreds of thousands of baht as a heritage and mana Endeavor to accumulate capital again

Would not have to say that He will develop Rich and not too much. Chatree not only learned anything Quickly He is also interested in studying.

In order to have all-round knowledge, especially knowledge And feel what you have The need to know

6 of us 1 are learning all the time. To adapt to The environment of society is changing rapidly.

When considering the words of Chatri that people must constantly learn to adapt to the environment of The rapidly changing society clearly summarizes that Chatree adheres to life management principles or has a philosophy of living.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google