การวางแผนและเป้าหมายก่อนจะลาลับฟ้า

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก ที่สําคัญๆไม่กี่ประการเท่านั้นประการแรกผมต้อง วางเป้าหมายในชีวิตเสียก่อน หลังจากนั้นจะพยายามหา แนวทางที่ถูกต้อง

ประเด็นหลัก

ประเด็นหลัก เพื่อนําไปใช้ในการดําเนินชีวิตของผมที่ บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องอยู่บนหลักการที่สําคัญคือต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต

ต่อตนเองและผู้อื่น ต้องมี ความขยันหมั่นเพียร ซึ่งข้อนี้ผมคิดว่ามีความสําคัญมาก

ไม่ว่าจะเป็นด้านการดําเนินชีวิตส่วนตัวหรือในด้านการ ดําเนินธุรกิจเหตุผลก็เพราะว่า

ถ้าคุณเป็นคนเก่าหรือฉลาด เพียงใดก็ตาม ถ้าคุณไม่ลงมือทําหรือไม่ขยันมุมานะในงาน ที่คุณรับผิดชอบอยู่ คุณก็คงจะไม่ประสบความสําเร็จแน่

เมื่อพิจารณาจากคําอธิบายถึงเคล็ดลับในการนําพาชีวิตสู่ความ สําเร็จของชาตรีข้างต้นแล้วก็จะมองเห็นความเป็นชาตรีได้

อย่างเด่นชัดว่าแม้เขาจะเป็นคริสต์ศาสนิกชน แต่เขาก็ยึดถือหลักการ ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของปราชญ์จีนโบราณที่ชื่อ “ขงจื้อ” ที่เน้นถึงความซื่อสัตย์ สุจริต ความกตัญญรู้คุณ และความขยัน หมั่นเพียรเป็นสําคัญ

Planning and goals before leaving the sky

Only a few key points. First, I have to Put your life goals first. After that, try to find The right way

To be used in my life mission complete However, it must be based on the principle that it is important to be honest.

To oneself and others must be diligent Which I think is very important

Whether it is personal life or in the field of Because of business

If you are an old person or just smart, if you do not act or do not diligently endeavor at the event That you are responsible for You probably won’t succeed.

Based on the description of the secret to bringing life to life The success of the above Chatree will be able to see the goodwill.

Clearly that even though he was a Christian But he adheres to the principles Living the philosophy of the ancient Chinese philosopher named “Confucius” that emphasizes honesty, wisdom, knowledge and diligence.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

การทำงานของยุคการเริ่มต้นของยุคธนาคารที่เป็นบุลคลตัวอย่าง

เริ่มต้น

เริ่มต้น วันนี้ ที่ชายชื่อชาตรี เหยียบย่างเข้ามาในธนาคารกรุงเทพ มื่อปี 2502 ด้วยท่วงทํานอง ของผู้สงบเสงี่ยมเจียมตัว

เริ่มต้น

เริ่มต้น พยายามไม่แสดงบทบาทที่เด่นชัดมุมานะและอดทนฝึกฝนตนเอง ท่ามกลางวงล้อมของ

บรรดาขุนพลนักบริหารมืออาชีพของชินในอาณาจักรบัวหลวงอย่างไรก็ดี บนเส้นทางชีวิตระหว่างชินกับชาตรี มิได้แตกต่างกัน

เพียงแต่ชินเกิดและเติบโตท่ามกลางความยากจนข้นแค้น ขณะที่ชาตรีเกิดในตระกูลร่ํารวยแม้จะเป็นลูกไม้ที่หล่นใกล้ต้น

แต่สองพ่อลูกก็มีความเหมือนและความต่างเรียกว่าในความ เหมือนย่อมมีความต่างทั้งการใช้ชีวิต และกลยุทธ์ในการบริหารงาน

ชาตรี มีสไตล์ในการดําเนินชีวิต เป็นแบบเรียบง่ายไม่ต้องการอวดตัวว่า เป็นผู้มั่งมี ศรีสุขไม่ต้องการให้ตนเองเป็นข่าวอีกทึกครึกโครมและไม่ต้องการทําตัวให้เด่นดัง

ทว่าชาตรีชอบอยู่เบื้องหลังมากกว่าอยู่เบื้องหน้าซึ่งสอดคล้องกับการดําเนินชีวิตของชนที่ปฏิบัติมาชั่วอายุขัย

ที่สําคัญชาตรี มีเป้าหมายและมีความมุ่งมั่นในชีวิตที่ชัดเจนอันเป็นไปตาม อุปนิสัยของเขาที่หากจะทําอะไร

ก็ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและพยายามก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ด้วยแนวทางและนโยบายถูกต้องเขากล่าวถึงมรรควิธีในการดําเนินชีวิต

ไว้น่าสนใจยิ่งว่า “แท้จริง แล้วการดําเนินชีวิตของผมนั้นเรียบง่ายมาก ชีวิตของผม

Today at Chatree Stepped into Bangkok Bank in 1959 with a meltdown Of modest modesty

Try not to show the role that is clear, persistent and patient. Practice yourself. Amidst the circle of

All the military commanders, professional managers of Chin, in the lotus kingdom. On the life path between Chin and Chatri Not different

Only Shin was born and raised in poverty. While Chatree was born in a rich family, despite being a lace that fell near the beginning

But the two father and son have similarities and differences called in Like having a different life And management strategies

Chat with style in life Is simple, does not want to show off that Be rich Srisuk does not want to be self-reported and not wanting to make himself outstanding.

But the bravery likes behind in the foreground, which is in line with the lifestyles of those who have practiced for a lifetime

Important With a clear goal and commitment in life His character, if he will do anything

Must have a clear goal and try to reach the goal laid out with the right approach and policy. He discusses the ways of living

It is interesting that, “Actually, my life is very simple. My life.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ตัวแทนของธนาคาร นาย ชาตรี

นายชาตรี เข้าดํารงตําแหน่งตั้งแต่ ปี 2530-2532 การที่เขาได้เป็น ตัวแทนของธนาคารไทยเข้าไปนั่งเป็นประธานสภาอาเซียน

ชาตรี

นายชาตรี ไม่เพียงแต่ได้สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างธนาคารอาเซียกันเท่านั้นอาคารอาเซียนด้วยทว่ายังก่อให้เกิดผลดีกัประเทศไทยเป็นอย่างมาก

ทั้งในการประสานความร่วมมือ การสร้างความเข้าใจและความช่วย เหลือเกื้อกูลระหว่างประเทศสมาชิกหรือที่เรียกว่า ASEA SPIRIT

หลังจากนั้นก็ได้มีส่วนผลักดันให้มีการประชุมในระดับผู้ว่าแบงก์ของอาเซียนทุกๆ6เดือนหรือ1ปี นอกจากนี้ทั้งฮ่องกง และญี่ปุ่นยังได้ให้ความสนใจที่เข้าร่วมประชุมอีกด้วยที่สําคัญ ขณะนั้นนิตยสารฟอร์จูนแห่งสหรัฐอเมริกา

ได้ ยกย่องให้ชาตรีเป็น 1ใน25บุคคลชั้นนําที่ควรรู้จักของ ทวีปเอเชียในทศวรรษ 1990และในอีกไม่กี่ปีต่อมาหนังสือฉบับนี้ก็ยังได้จัดอันดับ ให้เขาเป็นอภิมหาเศรษฐีที่ร่ํารวยติดอันดับ 50 ของ โลกอีกด้วย

เคล็ดลับการดำเนินชีวิตคนเราต้องมีการเรียนรู้อยู่ตลอด เวลาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของสังคมที่เปลี่ยน แปลงไปอย่างรวดเร็วจากวันนั้นถึงวันนี้

Chatting in the position from 1987-1989 The representative of the Thai bank went to sit as the chairman of the ASEAN Council.

Not only did it create a better understanding between the Asian banks, the ASEAN building, but also caused a great impact on Thailand.

Both in cooperation Creating understanding and help Remaining support between member countries or ASEA SPIRIT

After that, there was a push for the meeting of the ASEAN Bankers every 6 months or 1 year. In addition, both Hong Kong And Japan is also interested in attending the meeting as well. At that time, Fortune magazine of the United States

Praised for being a brave man 1 of the top 25 people that should know of Asia in the decade 1990 and a few years later, this book still ranks Let him be the richest millionaire in the top 50 of the world as well.

The secret of living life, we must have learning all the time. Time to adapt to the changing social environment Quickly converted from that day until today.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

โครงการสมาคมของธนาคาร

สําหรับโครงสร้าง

สําหรับโครงสร้าง ของสมาคมแห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของสมัชชาซึ่งเป็นส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการกําหนด นโยบายและส่วนที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานให้เป็นไป

สําหรับโครงสร้าง

สําหรับโครงสร้าง ตามนโยบาย เรียกว่า สภาธนาคารอาเซียนซึ่งประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เลขาธิการและสมาชิกโดยดํารงตําแหน่งครั้งละ2ปี

สมาชิกแต่ละประเทศมีผู้แทนใน สภาได้ 5 คน สําหรับประเทศไทยช่วงนั้น ได้เข้าร่วมได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสภาธนาคารอาเซียนโดยมีสมาชิกถาวร

ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทย และธนาคารไทยทนุ รวม 5 ธนาคาร
ทั้งนี้ประธานสภาธนาคารอาเซียนคนแรกคือสุขุม นวพันธ์โดยธนาคารกรุงเทพได้เข้ามามีบทบาทสําคัญ

นสภาอาเซียน ตลอดมา ทั้งด้านการศึกษา วิจัย แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารต่างๆ การก่อตั้งบริษัทเงินทุนแห่งอาเซียน และการขนส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศแห่งสมาชิก เป็นต้น จากการประชุมสภาอาเซียน ครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นที่ บาหลี ประเทศอินโดนีเซีย นั้นที่ประชุมได้ลงมติเลือก

ชาตรี โสภณพานิช ประธานสมาคม ธนาคารไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพในสมัยนั้น และในฐานะธนาคารที่มีสินทรัพย์มากเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียน

ให้ดํารงตําแหน่งประธานสภาอาเซียนสืบแทนนาย Lee Hee Seng แห่ง OCBC BANK สิงคโปร์ ที่พันจากตําแหน่งไปตามวาระ

For the structure of this association is divided into 2 parts, namely the section of the General Assembly, which is responsible for the determination. Policies and sections that are responsible for the administration

According to the policy called the ASEAN Bank Council which consists of the president, vice-president, secretariat and members, holding positions for 2 years at a time

Each member of the country has 5 representatives in the council for Thailand at that time. Joined as a member of the ASEAN Bank Council with permanent members

Including Bangkok Bank Kasikorn Bank Commercial Bank of Thailand TMB Bank And Thai Bank Danu, including 5 banks
The first chairman of the ASEAN Bank Council is Providence. The Bangkok Bank has played an important role.

Throughout the ASEAN Council, both in education, research, information exchange The establishment of ASEAN finance companies And trade promotion

International member countries, from the 17th ASEAN Council meeting held in Bali, Indonesia That the meeting voted on

Chatri Sophonpanich, President of the Thai Bankers Association, President of Bangkok Bank in those days And as the number one bank in ASEAN

 To hold the position of Chairman of the ASEAN Council, replacing Mr. Lee Hee Seng of OCBC BANK, Singapore, who is bound by the term

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

บทบาทประธานสภาธนาคารอาเซียน

ธนาคารอาเซียน

ธนาคารอาเซียน ที่ผลักดันให้มีการประชุมในระดับ ผู้ว่าแบงก์ของอาเซียน ทุก ๆ 6 เดือน หรือ1ปีในด้านต่างประเทศแล้วชื่อเสียงของชาตรีก็เลื่องลือ-ระบือไกลไม่แพ้ในประเทศไทย

ธนาคารอาเซียน
ธนาคารอาเซียน ที่สร้างชื่อเสียงให้ แก่เขามากที่สุดคือการเข้าดํารงตําแหน่งประธานธนาคาร อาเซียนในปี 2530-2532และดํารงตําแหน่งประธาน สภาสโมสรนายธนาคารแห่งเอเชีย-แปซิฟิกในปี 2536 2537

หากพูดถึงความเป็นมาของสภาธนาคารอาเซียนที่เขาขึ้นดํารง ตําแหน่งในปี 2530นั้นเป็นสภาที่เกิดจากการเคลื่อนไหวเพื่อ หาหนทางร่วมมือกันของธรรมดาธนาคารเอกชนต่างๆของกลุ่ม

ประเทศอาเซียนโดยได้จัดให้มีการประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่ 2225 สิงหาคม 2519 ที่ประเทศสิงคโปร์ การประชุมครั้งนั้นได้มี การก่อตั้งสมาคมธนาคารขึ้นถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์

โดยมีจุดมุ่งหมายที่สําคัญ คือ เพื่อช่วยสนับสนุนและเร่งอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนายธนาคารในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกันพัฒนาระบบการ

ธนาคารในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วยกัน พัฒนาระบบธนาคาร และอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ให้มีประสิทธิภาพ

ตลอดจนกระต้น ให้ธนาคารต่างๆในภูมิภาคอาเซียนเกิดความร่วมมือและให้ ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาคมธนาคารอาเซียนประกอบด้วย ธนาคารภายในแต่ละประเทศและสาขาธนาคารต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 260 ธนาคาร

ASEAN Bank Pushing for a meeting at the level ASEAN bank governors every 6 months or 1 year in foreign countries, the reputation of Chatree is widely known – not too far away in Thailand.

ASEAN Bank That builds a reputation The most important thing for him is to be the Chairman of the ASEAN Bank in 1987-1989 and hold the position of Chairman. The Bank of Asia-Pacific Bank Club in 1993, 1994

If talking about the history of the ASEAN Bank Council, which he held the position in 1987, is a council formed by the movement for Find ways to collaborate with ordinary groups, private banks of the group

The first ASEAN meeting was held on 2225 August 1976 in Singapore. That meeting was The establishment of Thanomsak Bank Association Jirayawat

The main objective is to help support and accelerate the country’s economic growth in the ASEAN region and to promote cooperation among bankers in ASEAN countries together.

Banks in ASEAN countries together Develop the banking system And the industry in this region to be effective

As well as allowing banks in the ASEAN region to cooperate and provide Mutual assistance, the ASEAN Bankers Association Local banks and 260 foreign bank branches

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

ขอบเขตการทําธุรกิจของธนาคาร

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ จะต้องมากขึ้นกว่าเดิมเข้าสู่ยุคUniversal Bank จึงเป็นการยากที่จะแยกธนาคารพาณิชย์กับสถาบันการเงินอื่นๆหรือบริษัทเงินทุนออกจากกันด้วยคําจํากัด

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์  ความแบบเดิม ปัจจัยสําคัญจึงอยู่ที่ความพร้อมขององค์กร การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็น ประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมส่วนรวม

ส่งผลให้ยุคแข่งขันกันเองในหมู่ธนาคารไทยโดยไม่คํานึงถึง ต้นทุนกําลังจะหมดไป เนื่องจากทุกวันนี้ นายธนาคารทุกคน

ต้องยอมรับความจริงว่า การทําธุรกิจธนาคารทํากําไรได้ยากขึ้นทุกทีและการแข่งขันของสถาบันการเงินในต่างประเทศก็ สับสนมากขึ้นเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

โทรคมนาคมขนส่งทําให้ระยะทางและความแตกต่างกันของ เวลาหมดความหมายลงทุกที
นอกจากนี้ในการแข่งขันกับสถาบันการเงินต่าง ประเทศธนาคารไทยไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่เท่าใดก็อยู่ในภาวะเสียเปรียบแทบทุกด้าน

ทางออกที่พอ มองเห็นก็คือ ต้องร่วมมือกันมากขึ้นต้องให้สถาบัน การเงิน สามารถดําเนินธุรกิจได้กว้างขวางยิ่งขึ้นและ แก้ไขตัวบทกฎหมายให้มีความชัดเจนและทันกับ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Business scope

Commercial banks must be more than ever to enter the Universal Bank era, so it is difficult to separate commercial banks with other financial institutions or finance companies from the restrictions.

Conventional factors are important factors in the organization’s readiness. Effective management There is continuous development. Benefits to the nation and society as a whole

Resulting in a competitive era among Thai banks without regard to The cost is about to run out. Because today Every banker

 Must accept the fact that The banking business is making profits more difficult and competition among foreign financial institutions is More confused because of advances in computer technology

Telecommunications, transportation, distance and difference of The time has expired.
In addition, in competition with different financial institutions Thai banks, regardless of size, are at a disadvantage in almost all aspects.

The solution that is visible is that there must be more cooperation, which requires financial institutions to be able to conduct more business and Edit the law to be clear and up to date. Changes that occur

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ แก้ไขการเงินเฉพาะกิจ

กฎบัญญัติ

กฎบัญญัติ แต่ทว่า ยังเป็นผลดีต่อรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่แสดงให้เห็นชัดแจ้ง โดยให้ความร่วมมืออย่างดี

กฎบัญญัติ

กฎบัญญัติ ระหว่างภาครัฐบาลและสมาคมธนาคารไทยอีกด้วยนอกจากสมาคมธนาคารไทยในยุคที่ชาตรี

จะมีผลงานชิ้นโบแดง ในการขอแก้ไข พ.ร.บ.ธนาคารพาณิชย์ จนประสบความสําเร็จ แล้วในยุคนั้น สมาคมธนาคารยังเสนอปรับปรุง พ.ร.บ.ล้มละลาย

เพื่อให้ธนาคารเข้าไปฟื้นฟูสถานภาพของลูกหนี้ที่ประสบปัญหา สภาพคล่องชั่วคราวอีกด้วย และผลงานที่สําคัญของสมาคม
ธนาคารไทยยุคของชาตรี

อีก 2 ประการ คือ ได้มีการเสนอจัดตั้งสํานักหักบัญชี เพื่อให้สามารถต่อรองกับ ธนาคารพาณิชย์ที่ไม่ให้ความร่วมมือ

รวมทั้งความพยายามในการจัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ สํารอง ระหว่าง 15 ธนาคาร ในช่วงนั้น

เพื่อประโยชน์ในการบริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องในกรณีฉุกเฉินจนศูนย์ทํางานไม่ได้ และจัด

ตั้งชมรมคอมพิวเตอร์ในสมาคม ส่วนผลงานด้านอื่นๆ เช่น การ ขยายบริการรับชําระภาษีอากรผ่านระบบธนาคารพาณิชย์

ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ชาตรีได้กล่าวว่า “การแข่งขันของ ธนาคารพาณิชย์ ในอนาคตเป็นการแข่งขันระดับโลก

But still good for General Prem. Tinsulanon, which clearly shows With good cooperation

Between the government sector and the Thai Bank Association

Will have magnum opus pieces in the request to amend the Commercial Banking Act Until successful Then in that era The Bank also offers improvements. Bankruptcy Act

To allow the bank to rehabilitate the debtors’ status Temporary liquidity also And important works of the association
Thai bank, Chatree era

The other two reasons are that the establishment of a clearing house is proposed. To be able to negotiate with Commercial banks that do not cooperate

Including efforts to set up a computer center to reserve between 15 banks at that time

For the benefit of continuous customer service in the event of an emergency until the center does not work and

Set up a computer club in the association As for other works, such as the expansion of tax payment services through the banking system

To cover the whole country Chatree said that “Competition of commercial Bank In the future is a global competition

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

กฎบัญญัติ พ.ร.บ. ธนาคารพาณิชย์ แก้ไขการเงินเฉพาะกิจ

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ แม้ว่า ธ ป ท. จะใช้มาตรการหลายมาตรการเข้าแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่สภาพ คล่องก็ยังคงอยู่ในระดับสูงในขณะที่การแข่งขันระหว่างธนาคาร พาณิชย์ด้วยกันเอง ก็ก้าวขึ้นสู่กระแสสูง เจ้าสัวชาตรี ในฐานะ

ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ เผยถึงประธานสมาคมธนาคารไทยในช่วงนั้น เคยผ่านประสบการณ์ และมีอํานาจบารมีสูงในวงการเงินการธนาคาร ตลอดถึงมีความ เชี่ยวชาญเชิงยุทธ์มีความสุขุมรอบครอบและมีวิสัยทัศน์ที่ยาว

เกินสูงของตลาดเงินไทยดังกล่าว ไกล จึงได้เป็นหัวหอกสําคัญในการต่อสู้แก้ไขสภาพคล่องส่วนงานได้ร่วมมือและประสานงานกับธปท. และกระทรวงการคลัง อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ได้เสนอแก้ไข พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ธนาคารพาณิชย์ มาตรา 9 ทวิ

โดยขออนุญาตขยาย ขอบเขตการดําเนินงานของธนาคารพาณิชย์เพื่อปรับสภาพใน การประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ อันที่จะให้บริการ ลูกค้าในขอบเขตที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นเฉกเช่นเดียวกับธนาคาร พาณิชย์สากล ซึ่งถือได้ว่า

เป็นการสร้างมิติใหม่ให้แก่ระบบ ธนาคารพาณิชย์ไทย อันเป็นช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การแก้ไข ปัญหาสภาพคล่องส่วนเกินสูงของตลาดทุนตลาดเงินในประเทศ ในระยะยาวได้เป็นอย่างดีผลงานชิ้นโบแดง ซึ่งเป็นผลสําเร็จ ที่สมาคมธนาคารไทยได้รับภายใต้การนําของชาตรีในครั้งนั้นไม่เพียง แต่ จะเป็นผลดีต่อธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งระบบเท่านั้น

แต่ทว่า ยังเป็นผลดีต่อรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ที่แสดงให้เห็นชัดแจ้ง โดยให้ความร่วมมืออย่างดี ระหว่างภาครัฐบาลและสมาคมธนาคารไทยอีกด้วยนอกจากสมาคมธนาคารไทยในยุคที่ชาตรี

Commercial banks, although the BOT will take many measures to resolve the problem, but the liquidity is still at a high level while the competition between banks Commercially Then stepped up to the high tide.

commercial Bank Revealed to the president of the Thai Bankers Association at that time. Have experienced And have high prestige in the banking finance Throughout Expertise, strategic, prudent and long vision

Beyond the high level of the Thai money market, so far, has been a major spearhead in combating liquidity problems. And the Ministry of Finance closely while proposing amendments to the Act (Commercial Code) Section 9 bis.

By requesting permission to expand Scope of operation of commercial banks to adjust conditions in Business operation in accordance with the situation Which will serve Customers in a much broader scope, just as with international commercial banks, which can be considered

Creating a new dimension for the system Thai commercial banks Which is one way to help fix High excess liquidity problem of the capital market, domestic money market In the long run as well. Which is successful That the Thai Bankers Association has received under the leadership of Chatree at that time, not only will it benefit the entire Thai commercial banks

But still good for General Prem. Tinsulanon, which clearly shows With good cooperation Between the government sector and the Thai Bank Association

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

การเป็นหัวหน้านำกลุ่มธนาคารที่ืมีความสามารถ

สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย เขาได้ฝากผลงานไว้หลายประการประการที่สำคัญยิ่งก็คือ การเป็นหัวหอกนำกลุ่มธนาคารสมาชิก

สมาคมธนาคารไทย

สมาคมธนาคารไทย ต่อสู้ เพื่อสร้างนิมิตใหม่ให้แก่ระบบธนาคารพาณิชย์ ในอันที่จะทําให้ กลไกธุรกิจธนาคารพาณิชย์ สามารถเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้การประกอบของธนาคารพาณิชย์ขยายตัวกว้างขวางสู่การเป็นธนาคารพาณิชย์สากลมากยิ่งขึ้น

อีกทั้งในปี 2530 เป็นปีแห่งการต่อสู้เพื่อมได้ สภาพการ เกินสูงขึ้นนั่นก็คือ ไม่ให้ตลาดการเงินภายในประเทศขยา

เกินความเป็นจริง หรือให้สภาพคล่องส่วนเกินลดลง เพื่อ สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงเพราะช่วงนั้นในปี 2523-253

กิจการของธนาคารพาณิชย์ ต้องประสบกับปัญหาสภาพคล่อง สูงเป็นเหตุให้ธนาคารพาณิชย์จําต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มี ตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ต่ํากว่าต้นทุนดอกเบี้ยเงินฝาก

อย่างไรกร สภาพคล่องนอกจากไม่อาจจะกดให้ลดลงได้แล้วยังกลับเพิ่ม ขึ้นมาอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ยกเลิกการผ่อนผันให้ธนาคารพาณิชย์ดํารงเงินตรา ต่างประเทศสุทธิ ได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ของเงินกองทุน หรือไม่ เกิน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนเมษายน 2530

Being the leader leading a talented bank group

He has deposited many works. The most important thing is Pioneering the leading member banks

Thai Bankers Association To create a new vision for the banking system In order to make Commercial bank business mechanism Able to benefit the country’s economy

Especially in order to make the commercial banking business expand more widely to become an international commercial bank

In addition, in the year 1987 was a year of struggle to get the excess condition that was Not allowing domestic financial markets

Beyond reality Or to reduce excess liquidity in accordance with the actual situation because during that year 1980-1983

Commercial bank business Have to face liquidity problems Highly causing commercial banks to invest in assets that have The return is lower than the interest cost of the deposit.

However, the liquidity, besides not being able to press down, can still be increased, especially when the Bank of Thailand (BOT) repealed the waiver for commercial banks to maintain their currency. Foreign net Has increased 40 percent of the fund or not more than 10 million US dollars in April 1987

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google

นายแบงก์ผู้เป็นตำนานบุคคลผู้สร้างธนาคาร

นายแบงก์ผู้เป็นตำนาน

นายแบงก์ผู้เป็นตำนาน หนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก 72 จัดให้เจ้าสัวชาตรีเป็น 1 ใน 25 บุคคลที่ควรรู้จักของเอเชีย ในทศวรรษ 1990 เท่านั้น ทว่าอีก2ปีถัดไป คือ ปี2524 หนังสือพิมพ์ฉบับเดีย ร่ำรวยติดอันดับมหาเศรษฐีฉบับเดียวกันยังจัดให้

นายแบงก์ผู้เป็นตำนาน

นายแบงก์ผู้เป็นตำนาน เขาเป็นบุคคลฐานะ ติดอันดับมหาเศรษฐีอันดับที่ 50 ของโลกทรัพย์ ขณะนั้น ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไม่ แค่นั้น เขายังได้รับยกย่องให้เป็นนักบริหารการเงินการการที่ผู้พลิกโฉมการดำเนินธุรกิจเยี่ยงพ่อค้าที่ชินผู้พ่อได้ ดำเนินมาเป็นเวลาอันยาวนานหลายทศวรรษ สู่การเป็นธนาคาร เพื่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริงอีกด้วย

โดยบทบาท สำคัญทางธุรกิจการเงินการธนาคารในประเทศของเจ้าสัวชาตรี ในปี 2529 เขาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสมาคม ธนาคารไทยซึ่งเป็นสมาคมของธนาคารพาณิชย์ 15 แห่งโดยให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 3 สมัย คือ ตั้งแต่ปี 2529-2531 และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งที่ประธานสมาคมธนาคาร ไทย

Mr. Bank, the legendary person who created the bank

The world-famous newspaper, 72, is the only one of the 25 best known people of Asia in the 1990s. The next 2 years are 1981, the newspaper. The richest of the same billionaires also provided

He is a person Ranked number 50 in the world of wealth, at that time, about 1,000 million US dollars. For decades To become a bank For the real economy as well

By the important role of the bank’s finance business in the country, Chaosri Chatree in 1986, he was elected to the position of president of the association. Thai Bank, which is a consortium of 15 commercial banks, holding positions for 3 consecutive terms, from 1986-1988 and throughout the term of the President of the Thai Bankers Association

The registration was established on 20 November 1944 by civil servants, businessmen and individuals with the same concept. With the slogan that “Friend, Friend, Friend, Home”

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google