ขายหุ้นสินเอเชีย 1.8 หมื่นล้านให้ทุนจีน

การพัฒนาเศรษฐกิจ

เจ้าสัวตรีองมีสายสัมพันธ์ทั้งมิตรภาพและมิตรธุรกิจสินเอเชีย

 ด้วยการตกลงทําสัญญาขายหุ้นทั้งหมดที่ธนาคารถือ ในธนาคาร สินเอเชีย จํากัด (มหาชน) จํานวน 306.264. 581 พัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 19.26 ของหุ้นทั้งหมดของ swana Bulviuri Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (CBC)

โดย นายเจียง เพี้ยนชิง ประธานกรรมการของไอซีบีซี ให้ความ เห็นว่า ได้ให้ความสําคัญกับตลาดในไทยมาโดยตลาด และการ เข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นการทําธุรกรรมครั้งสําคัญของไอซีบีซี ในการขยายธุรกิจ และเครือข่ายของธนาคารในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง รวมถึงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไอซีบีซีที่มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ไทย และการค้าระหว่างประเทศกับจีน ได้แนบแน่นแบบกระชับ สัมพันธ์มากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อพิจารณาตามราคาที่เสนอซื้อหุ้นสิน เอเชีย เท่ากับหุ้นละ 11.5 บาท

และจํานวนหุ้นสามัญ และหุ้น บุริมสิทธิ์ที่ออกจําหน่าย แล้วทั้งหมดของธนาคารสินเอเชีย จํานวน 1,088,847,421 หุ้น และ 501,605,524 หุ้นตาม ลําดับ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2552 ที่ผ่านมา โดยใช้เงินลงทุน 18,290 ล้านบาท การมาลงทุนซื้อหุ้นครั้งนี้ ชาตรีมองว่า ธนาคารกรุงเทพ และไอซีบีซี ได้รักษาความสัมพันธ์อันดี ในทางธุรกิจระหว่างกัน มาโดยตลอด เขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า

ธนาคารทั้งสองแห่งจะยัง คงพัฒนาความร่วมมือ ในทางธุรกิจเพิ่มเติมต่อไป และพร้อมที่ จะร่วมให้บริการทางการเงินที่มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้า ทั้งจีนและไทย

อย่างไรก็ดี ไอซีบีซี จะดําเนินการโดยไอซีบีซี จะได้มาซึ่งหุ้น จากสินเอเชีย ตั้งแต่ 51 % ขึ้นไป “ถ้าการรวมหุ้นของธนาคาร กรุงเทพกับกระทรวงการคลังก็คงไม่ถึง 51 %

ขาดอีกเล็กน้อย เพราะกระทรวงการคลังถือหุ้นใหญ่ในธนาคารสินเอเชีย 30.6% และธนาคารกรุงเทพถือหุ้นอีก 19.3% ประเมินว่า หากธนาคาร สินเอเชีย ได้ไอซีบีซีเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนาคาร ก็เป็นเรื่องที่

Chao Sui Trong has friendship and business friendships.
With an agreement to sell all the shares held by the bank in the Bank of Asia Public Company Limited in the amount of 306.264 .581 thousand, representing 19.26 percent of the total shares of swana Bulviuri Industrial and Commercial Bank of Chiana Limited (CBC).

Mr. Jiang Piao Ching, Chairman of ICBC’s Board of Directors, commented that the Thai market has given importance to this market and the purchase of shares is considered an important transaction of ICBC. In business expansion And network of banks in the Mekong River Basin Including Southeast Asia

ICBC is committed to contribute to the economic development of Thailand and international trade with China. Has tight fitting More connected with When considered at the proposed price of Sin Asia shares equal to 11.5 baht per share

And the number of ordinary shares and preferred shares being issued Total of 1,088,847,421 shares of Sin Asia Bank and 501,605,524 shares, respectively.

สามารถติดตามข้อมูลได้ ที่นี่

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Google